AGRI TIPS Page-3

21 February 2021

ആരോഗ്യമുള്ളതും  ശക്തവുമായ  പച്ചക്കറി  തൈകൾ  വളർത്തുക

പ്രധാന   പച്ചക്കറികളായ   തക്കാളി, മുളക്, വഴുതന, കാപ്സിക്കം,  കാബേജ്, കോളിഫ്ളവർ  തുടങ്ങിയവ നഴ്സറിയിൽ  വളർത്തുന്നു, തുടർന്ന്  തൈകൾ പ്രധാന വയലിൽ  പറിച്ചുനടുന്നു.

 

മെച്ചപ്പെട്ട റൂട്ട്  സമ്പ്രദായമുള്ള  ആരോഗ്യകരവും  ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ തൈകൾ   മരണനിരക്ക്  കൂടാതെ  പ്രധാന  വയലിൽ  തൈകൾ  പൂർണ്ണമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള   മുൻവ്യവസ്ഥയാണ്,  ഇത്  മെച്ചപ്പെട്ട   വളർച്ചയ്ക്കും ഉയർന്ന  വിളവിനും   ഇടയാക്കുന്നു.

 

നഴ്സറിയിൽ ആരോഗ്യകരവും ശക്തവുമായ തൈകൾ വളർത്തുന്നതിന് ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നം തളിക്കാം:

തപസ് തേജ് ഗ്രോത്ത് ബൂസ്റ്റർ m 1 മില്ലി / ലിറ്റ് വെള്ളം ഒരു ജോഡി യഥാർത്ഥ ഇല ഘട്ടത്തിൽ തളിക്കണം, ഇത് മികച്ച റൂട്ട് സംവിധാനമുള്ള  ആരോഗ്യകരമായ   തൈകൾ  നൽകുന്നു.

 

 

കുറിപ്പ്: നടീലിനു ശേഷം സാധാരണയായി 5-10% തൈകളുടെ മരണനിരക്ക് പ്രധാന വയലിൽ ഉണ്ടാകും. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിൽ തളിക്കുന്നതിലൂടെ, വിത്തുകളുടെ മരണനിരക്ക് വളരെ നിസാരമായ തലത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

 19 February 2021

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬದನೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಸಸಿಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಸಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ತದನಂತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ.

 

ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವುಳ್ಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ನಾಟಿಯ ನಂತರ ಸಾಯುವ ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತಗೆ ಗಿಡಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮೂಖೇನ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

 

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವುಳ್ಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ

 

ಸಸಿಗಳು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತಪಸ್ ತೇಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೂಸ್ಟರ್ (Tapas Tej Growth Booster) @ 1 ಮಿ.ಲಿ./ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇರುಗಳನ್ನೊಳಗೋಂಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

 

  

ಗಮನಿಸಿ:

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಶೇ. 5-10 ರಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾಟಿಯ ನಂತರ ಸಸಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ (ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಷ್ಟು) ಮಾಡಬಹುದು.    

*********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ , ದಯಮಾಡಿ  8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

______________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user. 

*********

 

19 February 2021

Manage leaf curl due to broad mite attack in Chilli crop

Broad mites attack on chilli crop leads to backward curling of leaves and stop the growth of the plant.

 

To manage leaf curl due to broad mite following chemicals can be used:

Sl.No.

Miticide/ Acaricide

Chemical Name

Dosage per litre of water for spray

1

Omite 

Propargite 57% EC

2 mL

3

Maiden

Hexythiaziox 4.45 %

1 -1.5 mL

4

Oberon

Spiromesifen 22.9 % SC

1-1.5 mL

6

Abacin

Abamectin 1.9% EC

1 mL

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

18 February 2021

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕರಬೂಜ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕರಬೂಜ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ / ಅಸಮ ನೀರಾವರಿ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸಾರಜನಕ, ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಂಟು ಕಾಂಡ ರೋಗದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಹಣ್ಣಿನ ಬಿರುಕು ನಿವಾರಿಸಲು, ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

 ಮಾಸ್ಟರ್ 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ ಅಥವಾ ಫೋಲಿಯೊ ಗೋಲ್ಡ್ 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ ಅಥವಾ ರಿಡೋಮೆಟ್ 0.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ ಅಥವಾ ಕವಾಚ್ 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ

 

**************

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ 

8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

____________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                      **************

18 February 2021

Raise Healthy and strong vegetable seedlings

Most of the important vegetables such as tomato, chilli, brinjal, capsicum, cabbage, cauliflower, etc are raised in the nursery and then the seedlings are transplanted in the main field.

 Healthy and quality seedlings with better root system is the pre-requisite for the complete establishment of seedlings in the main field without any mortality which in turn leads to better growth and higher yield ultimately directing towards the successful cultivation of crop.

 

The below mentioned product can be sprayed to raise healthy and strong seedlings in the nursery:

Tapas Tej Growth booster @ 1ml/Lit of water should be sprayed at one pair true leaf stage, which gives healthy seedlings with best root system.

Note: After transplanting, usually there will be 5-10 % mortality of seedlings in the main field. By spraying with the above product, the mortality rate of seedlings can be reduced to very negligible level.

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

 

17 February 2021

अंगूर की फसल में एन्थ्रेक्नोज रोग का प्रबंधन करें

अंगूर का एन्थ्रेक्नोज बहुत गंभीर बीमारी माना जाता है आमतौर में विशिष्ट धब्बे अंगूर के गुच्छे पर बनते  हैं इसे पंछी की आँख सड़न भी कहा जाता है।

जब ऊतक/ टिश्यू  शॉट- छेद प्रभाव बनाकर मर जाते तब  पत्तियों पर छोटे भूरे रंग के धब्बे विकसित होते हैं|

फलों में  गोल बैगनी  रंग के धब्बे आ जाते हैं जो बाद में गहरे भूरे रंग मार्जिन के साथ केंद्र में गहरे भूरे में बदल जाते हैं और अंत में झड़ /गिर  जाते  हैं।

अंगूर की फसल में एन्थ्रेक्नोज रोग के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रसायनों का प्रयोग  किया जा सकता है:

रोको 0.5 ग्राम / एल या बाविस्टिन 2.5 ग्राम / ली या कोसाइड 2 ग्राम / ली या जटायु 2 ग्राम / ली

 

अधिक रसायनों के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/anthracnose-fruit-rot-in-tomato

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

17 February 2021

ఆరోగ్యకరమైన మరియు బలమైన కూరగాయల మొక్కలను పెంచండి

టమోటా, మిరపకాయ, వంకాయ, క్యాప్సికమ్, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్ వంటి ముఖ్యమైన కూరగాయలను మొదటిగా నర్సరీలో పెంచుతారు, తరువాత ఆ మొలకలను ప్రధాన పొలంలో నాటుతారు.

 

మెరుగైన మూలాల వ్యవస్థతో ఆరోగ్యకరమైన మరియు నాణ్యమైన మొలకలు  ప్రధాన పొలం లో  ఎటువంటి మరణాలు లేకుండా మొలకల పూర్తి స్థాపనకు ముందస్తు అవసరం, ఇది మంచి వృద్ధికి మరియు అధిక దిగుబడి కి దారితీస్తుంది  చివరికి పంట యొక్క విజయవంతమైన సాగు వైపు మళ్ళిస్తుంది.

 

 

నర్సరీలో ఆరోగ్యకరమైన మరియు బలమైన మొలకల పెంపకం కోసం క్రింద పేర్కొన్న ఉత్పత్తిని పిచికారీ చేయవచ్చు:

తపస్ తేజ్ గ్రోత్ బూస్టర్  @ 1ml/Lit  వాటర్ మొలక రెండు ఆకుల  దశలో పిచికారీ చేయాలి, ఇది ఉత్తమమైన మూలాల వ్యవస్థతో ఆరోగ్యకరమైన మొలకలను ఇస్తుంది.

 

గమనిక: నాట్లు వేసిన తరువాత, సాధారణంగా ప్రధాన పొలం లో  5-10% మొలకల మరణాలు ఉంటాయి. పై ఉత్పత్తితో పిచికారీ చేయడం  ద్వారా, మొలకల మరణాల శతం చాలా తక్కువ స్థాయికి తగ్గించబడుతుంది.

*******************

 

మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి 8050797979 కు కాల్ చేయండి [10 AM నుండి 5 PM] లేదా 180030002434 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

  

***********

 

16 February 2021

Avoid fruit cracking in melon crops

Fruit cracking in watermelon and muskmelon occurs mainly due to irregular/uneven supply of irrigation, calcium, nitrogen, boron deficiency and gummy stem blight disease.

 To overcome fruit cracking, following chemicals can be used:

 Master 2 gm/l OR   Folio gold 2 gm/l  OR Ridomet 0.5 gm/ l OR Kavach 2 gm/ l

 

https://www.bighaat.com/collections/diseases-gummystemblight-chemical

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

15 February 2021

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಕರಬೂಜ ಬೆಳೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಇಳುವರಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೂವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

SI. No.

Products

Note

1

Tapas Tej Yield Booster @ 2 mL/L

 

 

 

 

Spray twice before flowering and after flowering. 

2

Imuen Plant Booster (V-Zyme) @ 2-3 mL/L

3

Karnti @ 2gm/L

4

Ahaar Plant Nutrient (Powder) @ 0.25 gm/L

5

Amstrong @ 2-3 mL/L

6

Ahaar Plant Nutrient (Liquid) @ 2-3 mL/L

7

Prime Fast 10 @ 1.5-2 mL/L  

8

BOR growth promoter @ 0.2-0.4 mL/L

9

Geolife Nano Vigore flower booster @ 1gm/150-200 Lit of water

10

Optimus @ 2mL/L

 

**************

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ 

8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

____________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                               **************

15 February 2021

बैंगन के फल और टहनियो में छेद करने वाले कीट से नुकसान का सामना कर रहे है ?

इल्ली बढ़ती  हुई टहनियो मे छेद करता है जिससे पौधे  अपना सर्वोत्तम आकार तक नहीं पहुँच पाते  है|

यह फूल की कलियों, पेटीओल्स/ डंठल, युवा और विकासशील फलों के  विशिष्ट गुणो  को क्षति पहुँचाता है|

निम्नलिखित रसायनों को बैगन में शूट और फ्रूट बोरर/छेदक  के नियंत्रण का उपयोग किया जा सकता है:

कोरजेन 0.३३ एमएल / एल और  फेम 0.२५ एमएल / एल और  सोलोमन १  एमएल / एल या एलैंटो २  एमएल / एल बेल्ट एक्सपर्ट 0.५  एमएल / एल या एमपिलिगो 0.४ एमएल / एल या मार्शल ३  एमएल / एल या एकलाक्स २  एमएल / एल या इकोटिन 0.५  एमएल / एल

 

फेरोमोन ल्यूर और फेरोमोन ट्रैप के उपयोग  बैगन में शूट/टहनियाँ  और फ्रूट/फल बोरर अच्छा नियंत्रण प्रदान करता  है|

बैगन के फल / फ्रूट और शूट बोरर/छेदक  के निपुण प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ १० -१५  जाल लगाए जा सकते हैं |

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

13 February 2021

नई होनहार हाइब्रिड ब्याडगी मिर्च

सरपन बीज लेकर आया है एक सर्वोत्तम F1 हाइब्रिड/ वर्ग -सरपन सुपर  मिर्च जो पारंपरिक ब्यादगी मिर्च  उगाये जानेवाले  क्षेत्रों के लिए है। यह हाइब्रिड जात आपको उत्कृष्ट गुणवत्ता और तीव्रतावाले  फल देगी , कटाई के लिए आसान है और बहुत जल्दी ही उपज देती है । यह किस्म प्रमुख कीटों और रोगों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधक है।

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

 

13 February 2021

కొత్త సంభావ్యత తో బ్యాడగి మిర్చి హైబ్రిడ్ రకము

 సర్పణ్  సీడ్స్ వారు మన దేశం లో బ్యాడగి మిర్చి పండే  రాష్ట్రాలకు సరిపడ “సర్పణ్ సూపర్ చిల్లి అనే  ఒక అత్యుత్తమ F1 బ్యాడగి హైబ్రిడ్ రకం ని ప్రవేశ  పెట్టారు.  ఈ బ్యాడగి మిర్చి అధిక నాణ్యత మరియు  రుచి కలిగి ఉంటుంది అలాగే  పంట త్వరగా కోతకు వస్తుంది.  సర్పణ్ సూపర్ చెల్లి రకము, మిర్చి పంటని నష్ట పరిచే ముఖ్య చీడ పీడ రోగాల ను తట్టుకోగలదు.

 

************

మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి 8050797979 కు కాల్ చేయండి [10 AM నుండి 5 PM] లేదా 180030002434 కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

 

12 February 2021

Management of Powdery Mildew in Papaya

Powdery mildew of papaya thrives in humid areas with warm days and cool nights.

The undersides of leaves are speckled with small, water-soaked spots that become powdery patches. Finally fall from plants prematurely.

 

Mildew on immature fruit begins as circular patches of white mycelium and spores that can enlarge and cover the entire fruit and loose marketing value.

Following chemicals can be used for management of powdery mildew in papaya:  

TASPA 0.75 ml/ l OR SCORE 0.5 ml/ l OR FOLICUR 1.5 ml/ l OR LUNA EXPERIENCE 1ml/ l OR KITOGAURD 1 ml/ l

For more products, click below link:

https://www.bighaat.com/collections/management-of-powdery-mildew-in-gourds

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

11 February 2021

கத்தரிப் பயிரில் தண்டு மற்றும் இலைத்துளைப்பானால் பயிர் இழப்பு பற்றி கவலையா?கட்டுப்பாடு

லார்வாக்கள் வளரும் தண்டுகளில் துளையிட்டு பயிரின் வளர்ச்சியை தடை செய்கிறது .மேலும் இது

மலர் மொட்டு ,இலைக்காம்பு ,இளம் மற்றும் வளரும் காய்களில் பயிர் தரத்தை குறைக்கிறது

கீழ்கண்ட மருந்துகள் தண்டு மற்றும் இலைத் துளைப்பானை கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது 

கோராஜன் 0.33 மி.லி /லிட்டர்  அல்லது ஃபாம் 0.25 மி.லி /லிட்டர் அல்லது சாலொமோன்  1 மி.லி /லிட்டர் அல்லது அலன்டோ 2 மி.லி /லிட்டர் அல்லது பெல்ட் எஸ்பெர்ட்  0.5 மி.லி /லிட்டர் அல்லது அம்ப்லிகோ 0.4மி.லி /லிட்டர் அல்லது மார்ஷல் 3மி.லி /லிட்டர் அல்லது எக்கலலாஸ்  2 மி.லி /லிட்டர் + எக்கோட்டின் 0.5 மி.லி /லிட்டர்

மேலும், கத்தரிக்காய் தண்டு மற்றும் பழதுளைப்பானை  நன்கு கட்டுப்படுத்த, பெரோமோனின்  ட்ராப் & பெரோமோனின் பொறி களை பயன்படுத்துதல். ஒரு ஏக்கருக்கு 10-15 பொறிகளை பொறியில் போட்டு, கத்தரிமற்றும் தண்டுதுளைப்பான் நன்கு மேலாண்மை செய்ய வேண்டும்

***********

 

மேலும் விவரங்களுக்கு 8050797979 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப் செய்யவும்  அல்லது அலுவலக நேரங்களில் 180030002434 என்ற எண்ணில் மிஸ்டு கால் கொடுங்கள். அலுவலக நேரம் : 10 AM to 5 PM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

11 February 2021

निरोगी आणि मजबूत भाजीपालांचे रोपे वाढवा

टोमॅटो, मिरची, वांगे, शिमला मिरची, कोबी, फुलकोबी, इत्यादी महत्वाच्या भाज्या नर्सरीत उगवतात आणि नंतर रोपे मुख्य शेतात रोवली जातात.

 

उत्तम मुळांसह निरोगी आणि दर्जेदार रोपे कोणत्याही मृताविना मुख्य शेतात रोपांची संपूर्ण स्थापना करण्याची अत्यावश्यक आवश्यकता आहे ज्यामुळे चांगले पीक  आणि जास्त पीक शेवटी यशस्वी पिकाच्या लागवडीकडे वळतात.

 

नर्सरीमध्ये निरोगी आणि मजबूत रोपे वाढविण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या उत्पादनाची फवारणी केली जाऊ शकते

तपस तेज ग्रोथ बूस्टर @ 1 मिली / लिटर पाण्यात पिकाच्या सुरवातीला फवारणी करावी, जे उत्तम मुळांसह निरोगी रोप देते.

 

टीपः

लागवडीनंतर मुख्यतः रोपांची 5-10% मृत्यू दर असतो. वरील उत्पादनासह फवारणी केल्यास रोपांचा मृत्यू दर अत्यंत नगण्य पातळीपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो.

 

*************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

 

11 February 2021

स्वस्थ और मजबूत सब्जियों के अंकुरित बीजों को बढ़ाएं

अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जियां जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च,पत्ता गोभी, फूलगोभी, आदि को नर्सरी में उगाया जाता है और फिर मुख्य क्षेत्र में रोपा जाता है।

 

बेहतर जड़ के साथ स्वस्थ और गुणवत्ता वाले अंकुर मुख्या क्षेत्र में पूर्ण स्थापना के लिए अति आवश्यक हैं, यह क्रिया बेहतर विकास और उच्च उपज के मार्ग पर ले जाती है।

 

नर्सरी में स्वस्थ और मजबूत पौध उगाने के लिए नीचे दिए गए उत्पादों का छिड़काव किया जा सकता है:

 

तपस तेज वृद्धि बूस्टर @ 1 मिली / 1 लीटर पानी को जब पहला पत्तियों का जोड़ा आता है उस अवस्था में छिड़काव करना चाहिए, जो कि उत्तम जड़ प्रणाली के साथ स्वस्थ अंकुर देता है।

 

ध्यान दें:

रोपाई के बाद, आमतौर पर मुख्य क्षेत्र में रोपाई की 5-10% मृत्यु दर होती है । उपरोक्त उत्पाद के साथ छिड़काव करके, पौध की मृत्यु दर को बहुत ही नगण्य स्तर तक कम किया जा सकता है।

 

**********

 अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _____________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

**********

 

10 February 2021

ஆரோக்கியமான மற்றும் வலுவான காய்கறி நாற்றுகளை வளர்த்தல்

தக்காளி, மிளகாய், கத்தரி, குடைமிளகாய், முட்டைகோஸ், காலிபிளவர் போன்ற முக்கிய காய்கறிகளை நர்சரிகளில் வளர்த்து, நாற்றுகளை நடவு செய்து நடவு செய்ய வேண்டும்.

 

ஆரோக்கியமான மற்றும் தரமான நாற்றுகள் சிறந்த வேர்த்தொகுதியுடன் கூடிய நாற்றுக்கள், செத்து மடிதல் இல்லாமல், நாற்றுகளை  முழுமையான முறையில் உருவாக்குவதற்கான முன் தேவையாகும். இதன் விளைவாக நல்ல வளர்ச்சி மற்றும் அதிக மகசூல் கிடைக்கும்.

 

கீழே குறிப்பிட்டுள்ள தயாரிப்பு நர்சரிகளில் ஆரோக்கியமான மற்றும் வலுவான நாற்றுக்களை வளர்க்க தெளிக்கலாம்:

 

தபஸ் தேஜ் வளர்ச்சி ஊக்கி @ 1 மி.லி/லிட்டர் தண்ணீர் இலைமீது  தெளிக்கவேண்டும், இது சிறந்த வேர்த்தொகுதியுடன் ஆரோக்கியமான நாற்றுகளை கொடுக்கிறது.

 

 

குறிப்பு:

நடவு செய்த பின், நடவு செய்த பின், நடவு வயலில், 5 -10 % நாற்றுகள் இறந்து விடும். மேற்கண்ட விளைபொருட்களை தெளிப்பதன் மூலம் நாற்றுக்களின் இறப்பு விகிதத்தை மிகக் குறைவாகக் குறைக்கலாம். நாற்றுகளை  நாற்றழுகல் நோயிலிருந்து காப்பாற்ற

 

***********

 

மேலும் விவரங்களுக்கு 8050797979 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப் செய்யவும்  அல்லது அலுவலக நேரங்களில் 180030002434 என்ற எண்ணில் மிஸ்டு கால் கொடுங்கள். அலுவலக நேரம் : 10 AM to 5 PM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

 

 

>

10 February 2021

ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଦୃଢ ପନିପରିବା ବିହନ ଉଗାନ୍ତୁ

ଅଧିକାଂଶ ମୁଖ୍ୟ ପନିପରିବା ଯେପରିକି ଟମଟର,ଲଙ୍କା,ବାଇଗଣ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍/ ଶିମଳା ଲଙ୍କା,କୋବି,ଫୁଲକୋବି ଇତ୍ୟାଦି ନର୍ସରୀରେ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିହନ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ  ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ|

ଉନ୍ନତ ମୂଳ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିହନ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ବିହନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୂର୍ବ-ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା  ଉନ୍ନତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧିକ ଅମଳ ଶେଷରେ ଫସଲର ସଫଳ ଚାଷ ଆଡକୁ ଯାଇଥାଏ |

 

ନର୍ସରୀରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଦୃଢ ବିହନ ବୁଣାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ପାଦକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇପାରେ:

 

ତାପସ ତେଜ ଗ୍ରୋଥ ବୂଷ୍ଟର  @ 1ml/Lit of water ଗୋଟିଏ ଯୁଗଳ ପ୍ରକୃତ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ମୂଳ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସୁସ୍ଥ ବିହନକୁ ଜନ୍ମଦିଏ |

 

 

ସୂଚନା:

ପ୍ରତିରୋପଣ ପରେ ସାଧାରଣତ 5-10% ବିହନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଦେଖାଯାଏ| ଉପରୋକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ସ୍ପ୍ରେ କରି ବିହନର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅତି ଅବହେଳିତ ସ୍ତରକୁ କମ କରାଯାଇପାରିବ |     

 

***********

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି 8050797979 କୁ କଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ସମୟ 10 AM ରୁ 5

 PM ମଧ୍ୟରେ 180030002434 ରେ ମିଷ୍ସ୍ଡ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ

             ---------------------------------------------------------------------------------------

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନଉତ୍ପାଦକ (ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର 

ଅଧୀନ ଅଟେ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦ (ଗୁଡିକ ଆବଦ୍ଧ ଲିଫଲେଟ୍ ସାବଧାନ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ (ଗୁଡିକ) / ସୂଚନାର ବ୍ୟବହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିବେଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

    ***********

09 February 2021

Increase flower and yield in Melon crop

Melons (Watermelon & muskmelon) are the important crop, where the yield depends mainly on number of female flowers. 

The application of any of the following products may help to increase flowering in your Melon crop thereby giving high yield with good quality fruits:

SI. No.

Products

Note

1

Tapas Tej Yield Booster @ 2 mL/L

 

 

 

 

Spray twice before flowering and after flowering. 

2

Imuen Plant Booster (V-Zyme) @ 2-3 mL/L

3

Karnti @ 2gm/L

4

Ahaar Plant Nutrient (Powder) @ 0.25 gm/L

5

Amstrong @ 2-3 mL/L

6

Ahaar Plant Nutrient (Liquid) @ 2-3 mL/L

7

Prime Fast 10 @ 1.5-2 mL/L  

8

BOR growth promoter @ 0.2-0.4 mL/L

9

Geolife Nano Vigore flower booster @ 1gm/150-200 Lit of water

10

Optimus @ 2mL/L

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

09 February 2021

ବାଇଗଣରେ ଶୁଟ୍ ଏବଂ ଫଳ ଛେଦକ ପୋକ କାରଣରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରୁଛ କିପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ

ଲାର୍ଭା ବଢୁଥିବା ଗୁଳିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅସମର୍ଥ କରେ |

ଏହା ଫୁଲ କଢ , ପେଟିଓଲ୍, ନୁଆ ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଫଳଗୁଡିକରେ ଛିଦ୍ର କରି ତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟକୁ କମେଇଦିଏ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଇଗଣରେ ଶୁଟ୍ ଏବଂ ଫଳ ଛେଦକ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ:

କୋରାଜେନ  0.33 mL/L କିମ୍ବା ଫେମ 0.25 mL/L କିମ୍ବା ସୋଲୋମନ  1 mL/L କିମ୍ବା  ଆଲାନଟୋ  2 mL/L  ବେଲ୍ଟ  ଏକ୍ସପର୍ଟ  0.5 mL/L କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଲିଗୋ  0.4 mL/L  କିମ୍ବା ମାର୍ଶାଲ  3 mL/L କିମ୍ବା ଏକାଲକ୍ସ  2 mL/L କିମ୍ବା + ଇକୋଟିଣ  0.5 mL/L

ସଂଘ ଆକର୍ଷକ ଲୋଭ  ଏବଂ ସଂଘ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତାର  ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣର  ଶୁଟ୍ ଏବଂ ଫଳ ଛେଦକ ପୋକକୁ  ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ  | ବାଇଗଣ ଫଳ ଏବଂ ଶୁଟ୍ ଛେଦକ ପୋକର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ , ଏକର ପିଛା 10-15 ଟ୍ରାପ/ସଂଘ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ |

 

***********

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି 8050797979 କୁ କଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ସମୟ 10 AM ରୁ 5

 PM ମଧ୍ୟରେ 180030002434 ରେ ମିଷ୍ସ୍ଡ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ

                  ---------------------------------------------------------------------------------------

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନଉତ୍ପାଦକ (ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର 

ଅଧୀନ ଅଟେ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦ (ଗୁଡିକ ଆବଦ୍ଧ ଲିଫଲେଟ୍ ସାବଧାନ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦ (ଗୁଡିକ) / ସୂଚନାର ବ୍ୟବହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିବେଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

    ***********

08 February 2021

Manage Anthracnose disease in Grape crop

Anthracnose is a serious disease of grapes and is commonly called bird’s eye rot for the distinctive spots it causes on grape berries.

On the leaves, small brown spots develop which fall out when the tissue dies creating a shot-hole effect.

Fruit develops round purple spots that later turn ashy gray in the centre with dark brown margins and finally drop off.

Following chemicals can be used for management of Anthracnose disease in Grape crop:

Roko 0.5 g / l OR Bavistin 2.5 gm/ l OR Kocide 2 gm/ l OR Jatayu 2 gm / l

For more chemicals, click below link:

https://www.bighaat.com/collections/anthracnose-fruit-rot-in-tomato 

*********     

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                                   *************

 

08 February 2021

ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಳಿ

ಸರ್ಪನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯಾದ "ಸರ್ಪನ್ ಸೂಪರ್" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಣ್ಣ, ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

**************

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ 

8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

____________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                             **************

 

07 February 2021

మిర్చి పంటలో తామర పురుగులను నిర్వహించండితామర పురుగులు ఆకులో ఉన్నరసాన్ని పీల్చడమే కాకుండా వాటిని పైకి వంకరగా చేస్థాయి. సమయానికి నియంత్రించకపోతే, భారీ పంట నష్టాలకు దారితీస్తుంది.మిరపలో తామర పురుగుల నియంత్రణ కోసం క్రింది రసాయనాల కలయికను ఉపయోగించవచ్చు.

డెలిగేట్ 0.9 ml/L OR ట్రేసర్ 0.4 ml/ L OR రీజెంట్ 2 ml/L, కిఫున్ 2 ml/L.

మరిన్ని ఉత్పత్తుల కోసం క్రింద లింక్ క్లిక్ చేయండి:

 https://www.bighaat.com/collections/pesticides-for-thrips-in-capsicum

*********     

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                                   *************

06 February 2021

Raise Healthy and strong vegetable seedlings

Most of the important vegetables such as tomato, chilli, brinjal, capsicum, cabbage, cauliflower, etc are raised in the nursery and then the seedlings are transplanted in the main field.

Healthy and quality seedlings with better root system is the pre-requisite for the complete establishment of seedlings in the main field without any mortality which in turn leads to better growth and higher yield ultimately directing towards the successful cultivation of crop.

 

Below is the most promising product to raise healthy and strong seedlings in the nursery: 

Tapas Tej Growth booster @ 1ml/Lit of water should be sprayed at one pair true leaf stage, which gives healthy seedlings with best root system.

Note:

After transplanting, usually there will be 5-10 % mortality of seedlings in the main field. By spraying with the above product, the mortality rate of seedlings can be reduced to very negligible level.

*********     

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                                   *************

 

06 February 2021

मिर्च की फसल में थ्रिप्स का प्रबंधन

थ्रिप्स पत्तियों का रस चूसते है जिसके  कारण पत्तियाँ ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। यदि इनका समय पर नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो उपज में हानि होगी |

 

मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित संयोजन का उपयोग किया जा सकता है:

डेलिगेट 0.9 मिली / ली या ट्रेसर 0.4 मिली / ली या रीजेंट 2 मिली / ली या कीफुन 2 मिली / ली

अधिक उत्पादों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/pesticides-for-thrips-in-capsicum

*********

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _______________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

*********

05 February 2021

Facing Crop Loss due to Shoot and Fruit Borer in Brinjal? Manage

Larvae bores into growing shoots which make plant unable reach its optimum size.

It also bores flower buds, petioles, young and developing fruits leads to quality loss.

Following chemicals can be used control of Shoot and fruit borer in brinjal:

Coragen 0.33 mL/L OR Fame 0.25 mL/L OR Solomon 1 mL/L OR Alanto 2 mL/L  Belt expert 0.5 mL/L OR Ampligo 0.4 mL/L OR Marshall 3 mL/L OR Ekalux 2 mL/L + Ecotin 0.5 mL/L

Use of pheromone lures and pheromone traps have also provided good control of brinjal shoot and fruit borer. 10-15 traps per acre may be installed for efficient management of brinjal fruit and shoot borer.

 

 

 

*************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                                   *************

 

04 February 2021

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿಯು ಎಲೆ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುಟುರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಭಾರೀ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

ಡೆಲಿಗೇಟ್ 0.9 ಮಿಲಿ / ಲೀ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಸರ್ 0.4 ಮಿಲಿ / ಎಲ್ ಅಥವಾ ರೀಜೆಂಟ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ ಅಥವಾ ಕೀಫನ್ 2 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

https://www.bighaat.com/collections/pesticides-for-thrips-in-capsicum

 **************

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

________________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                             **************

04 February 2021

आम की फसल में फल सड़न (एन्थ्रेक्नोज रोग) का नियंत्रण

 

जिन क्षेत्रों में आम की फसल होती है वहां फल सड़न (एन्थ्रेक्नोज रोग) सबसे गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का सबसे विनाशकारी प्रभाव तब होता है जब आम के फूलों और फलों के लगने वाले चरणों के समय बारिश होती है।

 

पत्तियों पर धब्बे बनेंगे।

 

फलों पर बड़े, धँसे हुए, काले घाव दिखाई देंगे और प्रभावित फल गिर जाएंगे।

 

यदि फूलों और फलों के प्रारंभिक चरण में यह नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो भारी नुकसान हो सकता है।

निम्नलिखित रसायनों के छिड़काव से आम की फसल में फल सड़न (एन्थ्रेक्नोज) बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है:

3 -स्टार एम -45 मेन्कोजेब 2.5 ग्राम / ली या अमिस्टर टॉप  0.5 ग्राम / ली  या टर्फ 1.5 ग्राम / ली या  इंडोफिल एम -45 2 ग्राम / ली

 

अधिक उत्पादों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/anthracnose-fruit-rot-in-chilli

*********

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _______________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

*********

 

03 February 2021

Manage Thrips in Chilli crop

Thrips suck the leaf sap and make them to curl upward.  If not controlled on time, lead to heavy crop losses.

Following combination can be used for control of thrips in Chilli:

Delegate 0.9 ml/ l OR Tracer 0.4 ml/ L OR Regent 2 ml/l OR Keefun 2ml/l

For more products click below link:

https://www.bighaat.com/collections/pesticides-for-thrips-in-capsicum

*************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                                   *************

 

03 February 2021

क्या आपके खरबूजे की फसल पर फल मक्खी / फ्रूट फ्लाई  द्वारा हमला किया जाता है? प्रबंधन

 

फलों की मक्खी खरबूजे की फसलों में एक महत्वपूर्ण कीट है जो ज्यादातर  परिपक्व फल अवस्था में आक्रमण करता है मादा मक्खी फलों पर अंडे देती है, जब अंडे लार्वा बन जाते हैं, तो वे अपने भोजन के लिए फल के अंदर प्रवेश करते है, इसके द्वारा फल खाने के लिये अयोग्य हो जाता है।

खरबूजे की फसल में फल मक्खी कीट/ फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित रसायनों का उपयोग किया जा सकता है:

कराटे 2 एमएल / एल या रीवा 1 मिली / ली या मार्शल 2 मिली / ली या डेलिगेट 0.9 मिली / ली

जाल रखकर फलों की मक्खी को भी प्रबंधित किया जा सकता है:

1 एकड़ भूमि के लिए जाल की 10 संख्या का उपयोग करें

तरबूज फ्लाई लूरे  या आईपीएम जाल खरबूजे मक्खी लालच के साथ या मैक्सप्लस जाल तरबूज फ्लाई लालच के साथ

*********

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _______________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

*********

02 February 2021

ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಬ್ಬು (ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್) ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

 

ಚಿಬ್ಬು ರೋಗವು ಮಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಮಾವಿನ ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 

ಎಲೆಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

 

ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ, ಮುಳುಗಿದ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತುರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಾಧಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ,  ಕೊಯ್ಲೊತ್ತರ ರೋಗವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯ ಚಿಬ್ಬು (ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್) ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು:

3 -ಸ್ಟಾರ್ ಎಂ -45 ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 2.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ, ಅಮಿಸ್ಟಾರ್ ಟಾಪ್ 0.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ, ಟರ್ಫ್ 1.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ, ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಎಂ -45 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ;

https://www.bighaat.com/collections/anthracnose-fruit-rot-in-chilli

 **************

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

________________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                             **************

 

02 February 2021

टमाटर की फसल में टुटा अब्सोलुटा [अमेरिकन पिनवॉर्म / लीफ माइनर] को नियंत्रित करें

टुटा अब्सोलुटा जिसे आमतौर पर टुटा या उजी कहा जाता है, टमाटर उत्पादकों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है।

यह पत्ती लैमिना को अंदर से खाकर पत्तियों को प्रभावित करेगा जिससे प्रकाश संश्लेषक(फोटो सिंथेसिस) गतिविधि और फलों पर असर पड़ेगा, यह फलों में  छेद करके  उन्हें अखाद्य बना देगा।

 इस टुटा अब्सोलुटा को स्प्रे/ फुहार के माध्यम से निम्नलिखित संयोजनों के उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है

डेलिगेट 0.9 मिली / ली + वीटोकॉन 3 मिली / ली

 

एक हफ्ते के बाद

एबासिन 1 मिली / ली या सिवांतो प्राइम 2 मिली / ली + वीटोकॉन 3 मिली / ली

 अधिक रसायनों के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/leaf-miner-management-on-cucurbits-and-gourds-cro[ps

*********

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _______________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है |

*********

 

01 February 2021

Control Anthracnose disease in Mango crop

 

Anthracnose is one of the most serious disease of Mango in many areas where it is grown. The most devastating effects of this disease occurs when it rains during the mango flowering and fruit set stages.

 

On leaves, spots will be formed in the margins.

 

On fruits large, sunken, black lesions will appear and the fruits affected will drop off.

 

If not controlled during flowering to harvesting, it may appear as postharvest disease also causing huge losses.

Spraying following chemicals may control Anthracnose disease in Mango crop:

3 -Star M-45 Mancozeb    2.5 gm/ l OR  Amistar top 0.5 gm/ l OR  Turf  1.5 gm / l OR  Indofil M-45 2 gm/ l

For more products click below link:

https://www.bighaat.com/collections/anthracnose-fruit-rot-in-chilli

*************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                                   *************

 

30 January 2021

How to control powdery mildew effectively on mango flowers?

                         Mango flowers

Powdery mildew is the one of the common diseases which attacks mango flowers causing poor flower and fruit setting leading to lesser or decreased yields.

                         powdery mildew on Mango flowers

Effective management is only the way to protect mango flowers and increase fruit setting.

      powdery mildew on Mango flowers and peach

Then how to control powdery mildew effectively on mango flowers?

Sprays may be taken when there is infection

MeptylDinocap [Karathane gold] – 0.70 mL/L OR Myclobutanil [ Systhane or Indofil Boon] – 1 gm/L OR Hexacanozole 5 % [Contaf, Contaf plus, Hexacon plus] - 2 mL/L of water spraying on mango flowers.

                        Control of powdery mildew on Mango flowers and peach

                                    *************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                 *************

30 January 2021

ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଫୁଲ,ଫଳ ଏବଂ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?

ଲଙ୍କା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପନିପରିବା ଫସଲ ଯାହାକି ବର୍ଷସାରା ଚାଷ କରାଯାଏ,ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଫସଲ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ଫୁଲ,ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଝାଡିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କା ଚାସ ର ଅମଳ କମିଯାଏ |ଏହାର କାରଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ,ପରିବେଶ ଚାପ,ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରେ|

 

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ଫଳ ସହିତ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ |

SI. No.

Products

Note

1

ତପସ ତେଜ ୟିଲଡ଼ ବୁଷ୍ଟର @ 2mL/L

 

 ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଫୁଲ ହେବା ପରେ ଦୁଇଥର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |

 

 

ଇମୁଏନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୁଷ୍ଟର୍ (ଭି-ଜାଇମ୍) @ 2-3 mL/L

2

କର୍ନି @ 2gm/L

3

ଆହାର ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଷ୍ଟିକର (ପାଉଡର) @ 0.25 gm/L

4

ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ @ 2-3 mL/L

5

ଆହାର ଉଦ୍ଭିଦ ପୁଷ୍ଟିକର (ତରଳ) @ 2-3 mL/L

6

ପ୍ରାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟ୍ 10 @ 1.5-2 mL/L  

7

BOR ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୋତ୍ସାହକ @ 0.2-0.4 mL/L

8

ଜିଓଲିଫ୍ ନାନୋ ଭିଗୋର ଫୁଲ ବୁଷ୍ଟର୍  @ 1gm/150-200 Lit of water

9

ଅପ୍ଟିମସ୍ @ 2mL/L

10

ଫିରନ୍ ଅମଳର ବୁଷ୍ଟର୍ @ 1.5-2 mL/L

 

***********

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି 8050797979 କୁ କଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ସମୟ 10 AM ରୁ 5 PM ମଧ୍ୟରେ 180030002434 ରେ ମିଷ୍ସ୍ଡ କଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ| 

                  ---------------------------------------------------------------------------------------

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ: ଉତ୍ପାଦକ (ଗୁଡିକ) କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାତାଙ୍କ  ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର ଅଧୀନ ଅଟେ | ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦ (ଗୁଡିକ) ଆବଦ୍ଧ ଲିଫଲେଟ୍ ସାବଧାନ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ | ଏହି ଉତ୍ପାଦ (ଗୁଡିକ) / ସୂଚନାର ବ୍ୟବହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିବେଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ  |

    ***********

29 January 2021

கத்தரிப் பயிரில் போமோப்சிஸ் பிளைட்  நோயைக் கட்டுப்படுத்த

 

கத்திரிப் பயிரில் போமோப்சிஸ் பிளைட் என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனை.இலைகளில் மஞ்சள் புள்ளிகள் காணப்படும், பின்னர் பழுப்பு நிறமாக மாறும். பழங்களின் மீது, ஆரம்பத்தில் மஞ்சள் புள்ளிகள் காணப்படும், இது பழுப்பு நிறமாக மாறும் மற்றும் பெரிதாகி ஒற்றை தோற்றத்திற்கு அழுகும், எனவே இது பழ அழுகல் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

பின்வருவன மருந்துகளை, கத்தரிப் பயிரில் போமோப்சிஸ் அல்லது பழ அழுகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தலாம்.

3 ஸ்டார் M 45 @ 1.5 gm /L  அல்லது  கவாச் @2 gm /L அல்லது ஜெயது @2 gm /L அல்லது CM -75 @2 gm /L  அல்லது மாஸ்டர் @ 1.5 gm /L

மேலும் தயாரிப்புகளுக்கு கீழே உள்ள இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்:

https://www.bighaat.com/collections/management-of-phomopsis-blight-in-brinjal

 

 ********************

மேலும் விவரங்களுக்கு 8050797979 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப் செய்யவும்  அல்லது அலுவலக நேரங்களில் 180030002434 என்ற எண்ணில் மிஸ்டு கால் கொடுங்கள்.அலுவலக நேரம் : 10 AM to 5 PM

__________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 **************

28 January 2021

मिर्च की फसल में फूल फलऔर पैदावार बढ़ाएं

मिर्च प्रमुख सब्जी फसलों में से एक है जिसकी खेती पूरे साल की जाती है, हालांकि कभी-कभी फसल कम फूलों और फलों की गिरावट से पीड़ित हो सकती है जिससे उपज कम हो सकती है। इसके कई हो सकते हैं जैसे पोषक तत्वों की कमी, पर्यावरण तनाव, रोग संक्रमण आदि।

 निम्नलिखित में से किसी भी उत्पाद का उपयोग आपकी मिर्च की फसल में फूल को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाले फलों के साथ उच्च उपज मिलती है।

संख्या        उत्पादों  ध्यान दें
1

तपस तेज - वृद्धि वर्धक @ 2 एम. एल / ली.

 फूल आने से पहले और फूल लगने के बाद दो बार छिड़काव करें। 
2

इमुएन प्लांट बूस्टर (वी-ज़ाइम) @ 2-3 एम.एल / ली.

3

अहर  पोषक तत्व (पाउडर) @ 0.25 ग्राम / ली

4

आर्मस्ट्रांग @ 2-3 एम.एल / ली.

5

अहर संयंत्र पौष्टिक (तरल) @ 2-3 एम.एल / ली.

6

प्राइम फास्ट 10 @ 1.5-2 एम.एल / ली. 

7

बीओआर वृद्धि प्रवर्तक @ 0.2-0.4 एम.एल / ली.

8

जिओलिफ़ नैनो विगोर फूल बूस्टर @ 1 ग्राम / 150-200 लीटर पानी

9

ऑप्टिमस @ 2 एम.एल / ली.

10

चिरोन यील्ड बूस्टर @ 1.5-2 एम.एल / ली.

11

क्रांति @ 2 ग्राम / ली.

*********

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

 _______________________________________________________________

अस्वीकरण: उत्पाद का प्रदर्शन निर्माता के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग के अधीन है। उपयोग करने से पहले उत्पाद  के संलग्न पत्रक को ध्यान से पढ़ें। इस उत्पाद का उपयोग / जानकारी उपयोगकर्ता के विवेक पर है

*********

28 January 2021

Does your Melon Crops are attacked by Fruit fly Insect? Manage

 

Fruit fly is an important insect pest in melon crops which mostly affects on fruit at matured stage. Female fly lay eggs on fruits, when eggs become larvae, they will enter inside the fruit for their food, by that makes the fruit inedible.

Following Chemicals can be used for control of fruit fly insect in Melon crop:

Karate  ml/ l OR Reeva 1 ml/l OR Marshal 2 ml/ l OR Delegate 0.9 ml/l

Fruit fly can also be managed by keeping traps:

Use 10 number of traps for 1 acre of land

Melon Fly Lure OR IPM Trap With Melon Fly Lure OR Maxplus Trap With Melon Fly Lure

***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 **************

27 January 2021

सब्जियों की फसलों में गुणवत्ता और उच्च पैदावार प्राप्त करने के लिए  रिफ्लेक्टिव मल्च शीट का उपयोग करें

वनस्पति फसलों जैसे कि खरबूजे, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, आदि के उत्पादन में मल्च शीट का उपयोग करने से कई लाभ मिलते हैं जैसे कम पानी की आवश्यकता, खरपतवार की वृद्धि को कम करना, मुख्य रूप से कीट चूसने वाले कीटों की घटनाओं को नियंत्रित करता है।

 

 

फसलों के शुरुआती विकास  चरण के दौरान, मल्च शीट की प्रतिबिंबित प्रकृति चूसने वाले कीटों को दूसरे खरपतवार खोजने के लिए बाधित करती है, हालांकि कम खरपतवार विकास के कारण उन्हें वैकल्पिक मेजबान कभी नहीं मिलता है, इसलिए खेत में चूसने वाले कीटों की आबादी कम हो जाएगी। इस तरह, यह कीटों के हमले से स्वस्थ पौधों का बचाव एवं विकास में मदद करता है|

जड़ क्षेत्र के पास कम खरपतवार के विकास के साथ केवल मुख्य फसल के लिए अधिकतम पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा जिसके साथ फसल शानदार रूप से बढ़ती है जिसके परिणामस्वरूप उच्च उपज प्राप्त होती है।

रिफ्लेक्टिव मल्च शीट तरबूज, कस्तूरी, टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की फसलों के लिए बेहतर काम करता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/mulch-film

 

**************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें

________________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 **************

 

27 January 2021

तरबूज में सफ़ेद चूर्ण (पाउडरी मिल्ड्यू) रोग का प्रभावी नियंत्रण

 

पत्तियों की ऊपरी सतह पर हल्के हरे रंग के साथ चमकीले पीले धब्बों / घावों दिखाई देते हैं, जो बड़े हो जाते हैं और नेक्रोटिक ऊतक (टिश्यू) बन जाते हैं |

गंभीर परिस्थितियों में घने सफ़ेद चूर्ण फफूंद वृद्धि के साथ-साथ पत्तियों के ऊपरी हिस्से में विकृतियां  दिखाई देती  हैं|

अंतत: पूरी पत्तियां मुरझा कर मर जाएंगी, लेकिन तने से जुड़ी रहेंगी। अनुकूल और गंभीर परिस्थितियों में रोग फलों पर भी दिखाई दे सकता है जो स्वाद की कमी और सामान्य स्वाद के साथ फलों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं|

तरबूज में सफ़ेद चूर्ण (पाउडरी मिल्ड्यू)को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित रसायनों का उपयोग किया जा सकता है:

लुना एक्सपीरियंस @ 1ml/l OR क्यब्रियो टॉप 3 gm/l OR स्कोर 0.5 ml/l OR तस्पा 1 ml/l

 CLICK HERE FOR MORE PRODUCTS

***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 **************

26 January 2021

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟ (ಟೂಟಾ ಅಬ್ಸೊಲುಟಾ- ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಿನ್ ವರ್ಮ್) ಬಾಧೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟ (ಟೂಟಾ ಅಬ್ಸೊಲುಟಾ) ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೀಟವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

 

ಈ ಕೀಟದ ಮರಿ ಹುಳುಗಳು ಎಲೆಯ ಪದರಗಳ ಒಳ ಸೇರಿ ಹಸಿರು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೆರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹಾವಿನ ಆಕಾರದ ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮರಿಹುಳುಗಳು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಇದರ ಕಾರಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊರೆದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು

ಡೆಲಿಗೇಟ್ 0.9 ml/ l + ವೆಕ್ಟೊಕಾನ್ 3 ml/l

 

ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ

 ಅಬಾಸಿನ್ 1 ml/l ಅಥವಾ ಸಿವಾಂಟೊ ಪ್ರೈಮ್ 2 ml/ l + ವೆಕ್ಟೊಕಾನ್ 3 ml/l  

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

 https://www.bighaat.com/collections/leaf-miner-management-on-cucurbits-and-gourds-crops

  **************

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.

________________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                             **************

25 January 2021

Control TUTA ABSOLUTA [American pinworm /leaf miner] in Tomato crop

       

TUTA ABSOLUTA commonly called as tuta or uji has become a serious menace for tomato growers. This will affect leaves by feeding from inside the leaf lamina their by affecting photosynthetic activity and on fruits, it will bore and make it inedible.

This TUTA ABSOLUTA may be controlled by use of following combinations through sprays:

Delegate 0.9 ml/ l + Wektocon 3 ml/ l

 After a week

Abacin 1 ml/ l OR Sivanto prime 2 ml/ lWektocon 3 ml/ l

For more chemicals click below link:

https://www.bighaat.com/collections/leaf-miner-management-on-cucurbits-and-gourds-crops

***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 **************

25th January 2021

ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರ್ಬುಜಾ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಇನ್ನಿತರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಗಿಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಳೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಮೊದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

 

 

ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸ್ವರೂಪವು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೆರೇಪಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಿಗದೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಯು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ, ರೋಗಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

 

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯು ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರ್ಬುಜಾ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ:

https://www.bighaat.com/collections/mulch-film

***********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 8050797979 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ [ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರ ಒಳಗೆ] ಅಥವಾ 180030002434 ಗೆ  ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ

______________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                         *************

 

24 January 2021

Use Mulch sheets to get quality and high yields in vegetable crops

The use of mulch sheet in the production of vegetable crops such as Melons (Watermelon and Muskmelon), Tomato, Chilli, Capsicum, etc have got many advantages such as reduction in water requirements, reduces weed growth, controlling the incidence of pests mainly sucking insects. 

 

 

During early growth stage of crops, the reflecting nature of mulch sheet disturbs the sucking pests to find alternative host plants, however because of reduced weed growth they never get alternative host, so the population of sucking pests in the field will reduce. In this way, it helps in the development of healthy plants devoid of pest attack.

 

Mulching with reduced weed growth near the root zones will ensure maximum nutrients availability only to the main crop with which the crop grows luxuriously resulting in higher yield.

 

Reflective mulch works better for Watermelon, Muskmelon, Tomato, Chilli and Capsicum crops.

Click the link below for more information:

https://www.bighaat.com/collections/mulch-film

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

23 January 2021

ಬಳ್ಳಿ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಕಾಂಡ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ

 

ಅಂಟು ಕಾಂಡ ರೋಗವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಳ್ಳಿ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ  ಪ್ರಮುಖ ರೋಗವಾಗಿದೆ.

ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನೆಕ್ರೋಟಿಕ್ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯದ ರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ಕೆಂಪು ಅಂಟು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗು  ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ತಗ್ಗು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

 

ಬಳ್ಳಿ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಕಾಂಡ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

ಅಮಿಸ್ಟಾರ್ 1 ml/ l ಅಥವಾ ಟಾಟಾಮಾಸ್ಟರ್ 2 gm/l ಅಥವಾ ಕ್ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಪವರ್ 0.5 gm/l ಅಥವಾ ಫೋಲಿಯೊ ಗೋಲ್ಡ್ 2 ml/ l ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ 2 gm/l ಅಥವಾ ಕೊಸೈಡ್ 2 gm/l

ಬಳ್ಳಿ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಕಾಂಡ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕಗಳಿಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

https://www.bighaat.com/collections/diseases-gummystemblight-chemical

https://www.bighaat.com/collections/diseases-gummystemblight-biological

https://bighaat-2.myshopify.com/admin/collections/161093681175

***********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 8050797979 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ [ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರ ಒಳಗೆ] ಅಥವಾ 180030002434 ಗೆ  ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ

______________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                         *************

22 January 2021

ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗವು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಾದ ಹಳದಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ಅದು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

 

ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

3 ಸ್ಟಾರ್ ಎಂ 45 @ 1.5 gm / L ಅಥವಾ ಕವಾಚ್ @ 2 gm / L ಅಥವಾ ಜಟಾಯು @ 2 gm / L ಅಥವಾ ಸಿಎಮ್- 75 @ 2 gm / L ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ @ 1.5 gm / L

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://www.bighaat.com/collections/management-of-phomopsis-blight-in-brinjal

***********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 8050797979 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ [ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರ ಒಳಗೆ] ಅಥವಾ 180030002434 ಗೆ  ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ

______________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                         *************

21 January 2021

Control Gummy stem Blight in Cucurbits

Gummy stem blight is a major disease of many cucurbits, including watermelon, cantaloupe, cucumber, pumpkin, squash, muskmelon, and other melons.

Infection signs and symptoms can be seen on all parts of the plant except for the roots. As symptoms we can observe brown spots on leaves which will enlarge to become bigger necrotic spot, reddish ooze from runners of the plant and on fruits black sunken spots can be observed.

Following Chemicals can be used for Control Gummy stem Blight in Cucurbits:

Amistar 1 mL/L OR Tatamaster 2 gm/L OR Krilaxyl Power 0.5 gm/L OR Folio gold 2 mL/L OR Splash 2 gm/L OR Kocide 2 gm/L

For more Chemicals and Biologicals to control Gummy Stem Blight, Click below links:

https://www.bighaat.com/collections/diseases-gummystemblight-chemical

https://www.bighaat.com/collections/diseases-gummystemblight-biological

https://bighaat-2.myshopify.com/admin/collections/161093681175

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

21 January 2021

ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮಸಕ (ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್) ಕೀಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ

ಗಂಟು ಮಸಕ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟವಾಗಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳು, ಹೂಗೊಂಚಲು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

 ಪೀಡಿತ ಎಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ, ಬೆಳೆದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು / ಗಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತ ಎಲೆಗಳು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ (ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತವೆ.

 

ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಮಸಕ (ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್) ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

ಟಾಟಾಫೆನ್ @ 2ml / l ಅಥವಾ ಕರಾಟೆ @ 2l / l ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಡಾರ್  @ 0.5 ml/l ಅಥವಾ ಟಾಟಾಮಿಡ @ 0.5 ml/l

***********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 8050797979 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ [ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರ ಒಳಗೆ] ಅಥವಾ 180030002434 ಗೆ  ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ

______________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                         *************

19th January 2021

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುವಿಕೆ, ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೂವು ಬಿಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವೆಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ವಾತಾವರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ರೋಗ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ, ಮುಂತಾದವುಗಳು.  

 

ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಸೂಚನೆ

 

1

Imuen Plant Booster (V-Zyme) @ 2-3 mL/L

   ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಹೂವು ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆ ಬಾರಿ ಹೂವು ಬಿಡುವಿಕೆ ನಂತರ

 

2

Karnti @ 2gm/L

3

Ahaar Plant Nutrient (Powder) @ 0.25 gm/L

4

Amstrong @ 2-3 mL/L

5

Ahaar Plant Nutrient (Liquid) @ 2-3 mL/L

6

Prime Fast 10 @ 1.5-2 mL/L  

7

BOR growth promoter @ 0.2-0.4 mL/L

8

Geolife Nano Vigore flower booster @ 1gm/150-200 Lit of water

9

Optimus @ 2mL/L

10

Chiron Yield booster @ 1.5-2 mL/L

***********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 8050797979 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ [ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರ ಒಳಗೆ] ಅಥವಾ 180030002434 ಗೆ  ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ

______________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                         *************

 

19th January 2021

Manage Gall Midge Insect in Mango crop

Gall Midge is the important insect pest which affect on mango crop. Symptoms mainly appear on leaves rarely on buds, inflorescence and fruits.

On affected leaves we can see many small, raised blisters/galls. Heavily infected leaves will get deformed, reduced photosynthesis and drop off early.

Following Chemicals can be used for management of Gall Midge Insect in Mango crop:

Tatafen @ 2 ml/ l OR Karate @ 2ml/ l OR Confidor @ 0.5 ml/l  OR Tatamida @ 0.5 ml/l

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

18th January 2021

Increase Flowering, Fruiting and Yield in your Chilli crop

Chilli is one of the major vegetable crops which is cultivated throughout the year, however sometimes the crop may suffer from reduced flowering, flower and fruit drop thereby leading to reduced yield. The reason for this could be many like nutrient deficiency, environmental stress, disease infection, etc.

The application of any of the following products may help to increase flowering in your chilli crop thereby giving high yield with good quality fruits.

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

 

18 January 2021

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಬೂದಿ ರೋಗವು ವಿಶ್ವದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹಸಿರು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳು, ಚಿಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಗೊಂಚಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರ, ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟು ಕೊಳೆತವಾಗಬಹುದು.

ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

ಕಾಂಟಾಫ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ ಅಥವಾ ಎಲಿಕ್ಸಿರ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ ಅಥವಾ ಅಮಿಸ್ಟಾರ್ ಟಾಪ್ 1 ಮಿಲಿ / ಲೀ + ಕಿಟೊಗಾರ್ಡ್ 1.5 ಮಿಲಿ / ಲೀ

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

 https://www.bighaat.com/collections/diseases-powderymildew-chemical

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

16 January 2021

गेहूं में सैनिक कीट का प्रभावी नियंत्रण

 

 

 

 

 

 

जब कीट पत्तिया खाते हे तब पत्तिया खिड़की के आकार के तरह दिखती है| जब फसल के चारो ओर कीटों की विष्टा दिखती है, तब सैनिक कीट का संक्रमण हुआ हे ऐसा संकेत मिलता है।

 

सैनिक कीट से गेहूं की गुठली को नुकसान पहुंचता है, जिससे फसल की आर्थिक उपज कम हो सकती है।

 

 

रासायनिक नियंत्रण:

ताकुमी @ 2 ग्राम / एल या बेल्ट विशेषज्ञ 0.4 मिली / ली या हमला 2 मिली / ली या कोरेजन 0.4 मिली / ली

जैविक नियंत्रण:

डेल्फिन @ 10 ग्राम / ली + नीमार्क @ 5 मिली / ली

गेहूं में सैनिक कीट के नियंत्रण का अधिक रसायनों के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/fall-army-worm-management-in-wheaet

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

15 January 2021

Effective Management of Fall armyworm in Wheat

 

 

 

 

During the vegetative growth phase of the crop, leaves are fed by the larvae of the insect which look like “windowpane”. Leaves may look tattered from the eaten-out leaf margins. Faecal pellets around the base of plants are another indication of armyworm infestation.

The wheat armyworm is very capable of damaging wheat kernels thereby reducing the economic yield of the crop.

Chemical control:

Takumi @ 2gm/l OR Belt Expert 0.4 ml/l OR Hamla 2ml/ l OR Coragen 0.4 ml/l

Biological control:

Delfin @ 10 gm/l + Neemark @ 5 ml/ l

For More chemicals for control of fall armyworm in wheat, click below link:

https://www.bighaat.com/collections/fall-army-worm-management-in-wheaet

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

15 January 2021

अंगूर में पाउडरी मिल्ड्यू (छाजया रोग) का नियंत्रण

 

पाउडरी मिल्ड्यू (छाजया रोग) दुनिया में अंगूर की सबसे कवक बीमारी है। कवक अंगूर की बेल के हरे रंग के ऊतक पर राख-ग्रे से सफेद पाउडर के विकास का कारण बनता है। विशेष रूप से, युवा पत्तियों, अंकुर या गुच्छों की ऊपरी और निचली सतह अतिसंवेदनशील होती है।

 

गंभीर रूप से संक्रमित जामुन/अंगूर अनियमित आकार, दरार या विभाजन और सड़ांध विकसित कर सकते हैं।

अंगूर में पाउडरी मिल्ड्यू के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित संयोजन का उपयोग किया जा सकता है:

कंटाफ 2 ml/ l या एलिक्सिर 2 ml/l या अमिस्तार टॉप 1 ml/ l + किटोगॉर्ड 1.5 ml/ l

 

अधिक रसायनों के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

 https://www.bighaat.com/collections/diseases-powderymildew-chemical

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

14 January 2021

Control of Powdery Mildew in Grapes

Powdery mildew is the most persistent fungal disease of grapes in the world. The fungus causes ash-grey to white powdery growth on green tissue of the grapevine. In particular, the upper and lower surfaces of young leaves, shoots or clusters are highly susceptible.

 Severely infected berries may develop irregular shapes, crack or split and rot.

Following Combination can be used for management of Powdery Mildew in Grapes:

Contaf 2 ml/ l @ OR Elixir @ 2 ml/ l OR Amistar top @ 1ml/ l + Kitoguard @ 1.5 ml/ l 

 For more chemicals, click below link:

 https://www.bighaat.com/collections/diseases-powderymildew-chemical

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

13 January 2021

Management of fungal infections and flower dropping in Red Gram

The Red gram crop in now at flowering stage and the crop is getting affected with fungal infections because of drizzling rain, morning fog and humid conditions. As a result, small brown color circular spots appear on twigs, leaves, flower buds and flowers causing the drying and falling of flowers and buds.

This kind of fungal infections will be more prevalent during

 • Humid cloudy weather conditions with fog and rain
 • When the temperature is < 25 ° C

Hence farmers should be very careful to prevent and management with such fungal infections.

Control Measures:

Whenever the above-mentioned weather conditions arise and symptoms are noticed on the crop, go for spraying with Carbendazim containing fungicides such as Bavistin @ 2.5 gm/L Or Sprint @ 1gm/L Or Saaf @ 1.5-2 gm/L Or Bengard @ 2-2.5 gm/L Or Benfil @ 2-2.5 gm/L which may help in effective management of these fungal infections.

Carbendazim containing Fungicides

 

To avoid flower dropping and to increase the yield & quality of crop, the below organic based products can be sprayed.

SI. No.

Products

Note

 

1

Chiron Yield Booster @ 1.5 mL/L of Water

 

It should be sprayed two time @ 10-15 days interval

 

2

Modulin @ 4-5 gm/Lit of Water  

3

Thunder Ball @ 1mL/L of Water  

4

Sarathi (OSA) 1mL/L of Water  

5

Prime Fortisea @ 1.5-2 mL/L of Water

6

Verdant Bio-Stimulant @ 1.5-2 mL/L of Water

 

 

Note: Because of uncertain weather conditions, and increasing moisture conditions which is directly causing adverse effects to crops causing diseases. Hence farmers should take both preventive and control measures as mentioned above to effectively manage with this problem.

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

   ***********

 

13 January 2021

ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಾಗೂ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒಣಗಿ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತಿವೆಯೆ?

 

ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯು ಇದೀಗ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಗೂ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ತುಂತುರು ಮಳೆ, ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ದತೆ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣ ಶೀಲೀಂದ್ರ ರೋಗದ ಬಾಧೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರ ಕಾರಣ ಎಲೆಯ, ಮೊಗ್ಗು ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗೋಲಾಕಾರದ ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅದರ ಕಾರಣ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಬಾಧೆಯು ಮೊಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ತುಂತುರು ಮಳೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು, ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಷಿಯಸ್ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

 

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೋಕತೆಯಿಂದ ಈ ರೋಗದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಕಾರ್ಬನ್‍ಡೈಜಿಮ್ ಇರುವಂತಹ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕಗಳಾದ (Bavistin @ 2.5 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ sprint @ 1 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ Saaf @ 1.5-2 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ Bengard @ 2-2.5 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ Benfil @ 2-2.5 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ) ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

 

 

ಹೂವು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಾವಯವ/ಸೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಸೂಚನೆ

 

1

Chiron Yield Booster @ 1.5 ಮಿಲಿ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ

 

10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು

2

Modulin @ 4-5 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ

3

Thunder Ball @ 1 ಮಿಲಿ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ

4

Sarathi (OSA) @ 1 ಮಿಲಿ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ

5

Prime Fortisea @ 1.5-2 ಮಿಲಿ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ

6

Verdant Bio-Stimulant @ 1.5-2 ಮಿಲಿ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ

 

 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಭೂಮಿಯ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ರೋಗದ ತೀರ್ವತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.   

*********

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 8050797979 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ [ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರ ಒಳಗೆ] ಅಥವಾ 180030002434 ಗೆ  ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ

______________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                         *************

12 January 2021

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ  ನಿಯಂತ್ರಣ

 

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಾಗಿ, ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಂದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ.

 

ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದಾಗ  ದಟ್ಟವಾದ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಗವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಪರಿಮಳದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ,  ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು

Luna experience @ 1 ml/ l OR Cabrio Top @ 3 gm/ l OR Score @ 0.5 ml/ l OR Taspa @ 1 ml/l 

CLICK HERE FOR MORE PRODUCTS

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

12 January 2021

अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू (मृदु रोमिल आसिता) रोग का प्रबंधन

डाउनी मिल्ड्यू अंगूर का एक अत्यंत गंभीर कवक रोग है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर फसल हानि हो सकती है। पत्तियों पर घाव कोणीय, पीले रंग के होते हैं और जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, निचली पत्ती की सतह पर एक सफेद गद्देदार विकास देखा जा सकता है। गंभीर रूप से संक्रमित पत्तियां गिर जाएगी।

संक्रमित नोक मोटी, घुंघराली  बन जाती हैं, और अंततः भूरे रंग की हो जाती हैं और मर जाती हैं। युवा फल अति संवेदनशील होते हैं, संक्रमित होने पर भूरे रंग के दिखाई देते हैं। अंत में, संक्रमित फल गिर जाएंगे।

अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू (मृदु रोमिल आसिता) रोग का प्रबंधन के लिए निम्नांकित रसायन का उपयोग किया जा सकता है:

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

11 January 2021

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಜು ತುಪ್ಪಟ (ಡೌನಿ) ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ

 

ಬೂಜು ತುಪ್ಪಟ (ಡೌನಿ) ರೋಗವು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕೋನೀಯ ಆಕರವಾಗಿದ್ದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ರೋಗ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

 

ಸೋಂಕಿತ ಚಿಗುರಿನ ಸುಳಿಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಸುರುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಎಳೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸೋಂಕಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಜು ತುಪ್ಪಟ (ಡೌನಿ) ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

 1. ಕವಾಚ್ 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ + ಆಂಪಾಕ್ಸಿಲಿನ್ 1 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ

 

 1. ರಿಡೋಮಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ + ಕಿಟೊಗಾರ್ಡ್ 2 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

9 January  2021

Control POWDERY MILDEW disease in WATERMELON

    

The symptoms appear with light green to bright yellow spots/lesions on the upper surface of leaf, which enlarge and become necrotic tissues. 

Under severe conditions dense whitish powdery fungal growth appear on underside as well as upper side of leaves causing distortions.

                                                 

Ultimately the entire leaves will wither and die, but remain attached to the stem. Under severe conditions with favorable conditions disease may also appear on the fruits which affects the quality of fruits with lack of flavor and normal taste.                                                                                                                               

The following chemicals can be used to control Powdery mildew in watermelon

CLICK HERE FOR MORE PRODUCTS

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

8 January 2021

Management of Downy Mildew Disease in Grapes

 

Downy mildew is an extremely serious fungal disease of grapes that can result in severe crop loss.  Lesions on leaves are angular, yellowish and as the disease progresses, a white cottony growth can be observed on the lower leaf surface. Severely infected leaves will drop.

Infected shoot tips become thick, curl, and eventually turn brown and die. Young berries are highly susceptible, appearing grayish when infected. Eventually, infected berries will drop.

Following Chemicals can be used for management of downy mildew in grapes:

1. Kavach 2 gm/L + Ampoxcilin 1 gm/L

 

 

 

 

2. Ridomil gold 2 gm/L + Kitoguard 2 mL/L 

 

 

 

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

7 January 2021

Control Phomopsis blight/ Fruit rot disease in Brinjal crop

 

Phomopsis Blight is one of the serious problem in Brinjal crop. On leaves, it will show yellow spots and later turning to brown. On fruits, initially shows sunken yellow spots which will turn brown and enlarge to become single to form rot like appearance, so it can be referred as fruit rot.

Following Chemicals can be used for control of Phomopsis blight or Fruit rot disease in Brinjal crop:

3 Star M 45 @ 1.5 gm/ L OR Kavach @ 2 gm/L OR Jatayu @ 2 gm/ L OR CM- 75 @ 2 gm/ L OR Master @ 1.5 gm/ L

 

 For more chemicals, click below link:

https://www.bighaat.com/collections/management-of-phomopsis-blight-in-brinjal

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

6 January 2021

Controlling fruit rot and dieback in Chilli

           Chilli fruit rot

Chilli fruit rot and dieback is a fungal infection caused by COLLETOTRICHUM CAPSICI. This disease is more severe and observed at the flowering and fruit stages of chilli growth. Flowers start drying up with shriveled stalks and end up in profuse shedding. The fruits outer skin shows the soft rottening initially and the spots turns black reducing the quality of the fruits.

Spray with

Neel Cu  0.5 gm/L + Plantomycin 0.5 gm/L

          Fruit rot control in chilli

For biological control, Multiplex Biojodi 10 gm/L may be used.

                         Fruit rot control in chilli biological

---------------------------------***********************-------------------------------

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

-------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

            

                                               ************
6 January 2021

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

Potato

ಎಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ,ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಎಳೆಗಳು ಕೆನ್ನೇರಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

leaf roll

ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು:

ಅಡ್ಮಿರ್ 0.3 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ ಅಥವಾ ಅಲಿಕಾ 0.5 ಎಂಎಲ್ / ಎಲ್ ಅಥವಾ ಅಸತಾಫ್ 2 ಗ್ರಾಂ / ಎಲ್ + ಕ್ರಾಂತಿ 2 ಮಿಲಿ / ಎಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 0.25 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ ಅಥವಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಣ 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ

chemicals

ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

https://www.bighaat.com/collections/insects-aphids-biological

https://www.bighaat.com/collections/insects-aphids-chemical

https://www.bighaat.com/collections/micronutrients

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

5 January 2021

अपनी गेहूं की फसल में वृद्धि और उपज बढ़ाना चाहते हैं? पौध वृद्धि कारक का उपयोग करें

गेहूं एक भारत में सबसे लोकप्रिय शीतकालीन फसल है| और यह स्थिर खाद्य फसल है जो भारत में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से समृद्ध है। पौध  वृद्धि कारको का अनुप्रयोग जो पौधे के विकास को बढ़ावा देता है और उचित पोषक तत्व उचित समय पर पौधे की वृद्धि, उपज और उन उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 

गेहूं के दानों की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित जैविक वृद्धि कारको को आपके गेहूं की फसल में छिड़का जा सकता है @ 30-40 दिनों बुवाई के बाद

SI. No.

उत्पादों

s1

Biovita @ 1-2ml/lit

2

Alzyme (Humic Acid) @ 1-2ml/lit

3

Nutrifast @ 2.5 gm/lit

4

Mahaphal plant bio stimulant @ 2-2.5 ml/lit

5

Premium Micro active + @ 2-3ml/lit

6

Fytovita plant vitalizer @ 4-5 ml/lit

7

Modulin @ 4-5 gm/lit

8

Falcon  growth promoter @ 1-1.5 ml/lit

9

Geolife plus growth promoter @ 1.5-2 gm/lit

10

V-Hume plant nutrient @ 5ml/lit

11

V-Hume plus plant nutrient @ 5ml/lit

12

Optimus @ 2ml/lit

13

Samras @ 2-3 ml/lit

14

Altra 9 @ 2-3 ml/lit

 

Note: उपरोक्त सभी उत्पाद जैविक आधारित हैं। उपरोक्त जैविक वृद्धि कारको में से कोई भी गेहूं की फसल पर 30-40 दिनों के अंतराल पर छिड़काव किया जा सकता है।10-15 दिनों के अंतराल के साथ दो बार छिड़काव किया जा सकता है।

 

अधिक उत्पादों के बारे में जानने के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें -

https://www.bighaat.com/collections/growth-promoters-for-wheat

 

************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें|

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

 ***********

 

5 January 2021

आलू के फसल में पत्ते मुड़ने की बीमारी का प्रबंधन

Potato

पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ती हुई दिखेंगी, पत्तियां पीली और बैंगनी या लाल भी  हो सकती हैं। छूने पर पत्ते अक्सर भंगुर होते हैं। संक्रमित पौधों में वृद्धि नहीं दिखाई देती है, अंत में कंद का आकार और उपज कम हो जाएगी।

leaf roll

आलू की फसल में पत्ते मुड़ने की बीमारी का प्रबंधन के लिए निम्नलिखित संयोजन का उपयोग किया जा सकता है:

एडमायर 0.3 gm / L या अलिका  0.5 mL / L या असटाफ  2 gm / L + क्रांति  2 मिली / L या बैलेंस  0.25 gm / L या उतकृष्ण  2 gm / L

chemicals

आलू की फसल में पत्ते मुड़ने की बीमारी का प्रबंधन के लिए अधिक रसायन, जैविक और सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/collections/insects-aphids-biological

https://www.bighaat.com/collections/insects-aphids-chemical

https://www.bighaat.com/collections/micronutrients

************

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें|

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

 ***********

4 January 2021

Manage Flower and Fruit dropping in Cucumber, Watermelon and Muskmelons

                     Flower drop in Melon crops

Flower and Fruit dropping in cucumber, Watermelon and Muskmelon crops have got different reasons

 1. High moisture or less moisture in the soil.
 2. Fungal infections like Powdery mildew or Downy mildew.
 3. Boron nutrient Deficiency.
 4. Extreme temperatures un- suitable for pollination and fertilization of flowers to fruits

                Downey and powdery mildew on Cucurbits

Check out for moisture in soil and atmosphere; temperature extremities and also go for the two sprays to keep away diseases and supplement the required nutrients for proper flower and fruit setting.

First spray:

Ridomet 0.5 gm/L + Confidor 0.5 mL/L + m6 boron micronutrient fertilizer 1 gm/L + Econeem plus 1%  1 mL/L

      Spray for Flower dropping in Melons crops1

Second spray after a week time

Kavach 2 gm/L + Anant 0.5 gm/L + Multiplex Kranti 2 mL/L + Econeem plus 1%  1 mL/L

      Spray for Flower dropping in Melons crops2

Above sprays may be sprayed for the control of flower dropping or abortion. The combinations will control sucking pests like thrips, aphids; powdery, downy mildew and other fungal diseases; also supplement some essential nutrients for better flower initiation and fruit setting.

                                                    **********

 

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

 

4 January 2021

Management of Leaf Roll Virus in Potato crop

 

 Potato

 

Leaves will show upward rolling, becomes slightly pale and may show purpling or reddening. The leaves are often crunchy when touched. Infected plants show stunted growth, finally tuber size and yield will be reduced.

 

 leaf roll

 

Following combination can be used for management of leaf roll virus in potato crop:

Admire 0.3 gm/L OR Alika 0.5 mL/L OR Asataf  2 gm/ L + Kranthi 2 ml/ L OR Balance 0.25 gm/ L OR Uthkrishna 2 gm/ L

 

chemicals

 

For more Chemicals, Biologicals and Micronutrients for management of leaf roll virus in potato crop, Click below links:

https://www.bighaat.com/collections/insects-aphids-biological

https://www.bighaat.com/collections/insects-aphids-chemical

https://www.bighaat.com/collections/micronutrients

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ******************

3 January 2021

कोल(गोभी और फूलगोभी) फसलों में डायमंड बैक मोथ (DBM) का प्रभावी नियंत्रण

DBM

 

डायमंडबैक मोथ कोल फसल (गोभी और फूलगोभी) के पत्तों को खाते है, गंभीर आक्रमण गोभी और फूलगोभी  के विकास को सीमित कर सकता है।

निम्नलिखित कीटनाशकों के छिड़काव से गोभी और फूलगोभी में डायमंडबैक कीट को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है:

कीफुन 2 mL / L या बेल्ट एक्सपर्ट 0.4 ​​mL / L या डेल्फिन 1 gm / L या सिग्ना  2 mL / L + नीमार्क  1.5 mL / L

chemical

डायमंड बैक मोथ से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

https://www.bighaat.com/blogs/kb/effective-management-of-diamond-backed-moths-dbm-larvae-oncrucifers?_pos=2&_sid=4aa899ebc&_ss=r

https://www.bighaat.com/collections/management-of-diamond-back-moth-in-cabbage-and-cauliflower

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें|

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

 ***********

2 January 2021

Manage Downy Mildew Disease in Cucurbit Crops

cucurbits

Downy Mildew is one of the most important disease which comes in cucurbits family (Watermelon, Muskmelon, Bottle gourd, Ridge gourd, Bitter gourd, Sponge gourd, little gourd, pumpkin, ash gourd etc).

It thrives in wet or very humid conditions as pale green to yellow spots form on upper surface of leaves and later turn brown which gives drying appearance to leaves.

Symptoms of DM

List of Chemicals which can be used for control of Powdery Mildew in Papaya:

Profiler @ 2.5 gm/L OR Infinito @ 2.5 ml/ L OR Zampro 1.75 ml/L OR Curzate @ 1.5 gm/ L OR Melody Duo @ 2.5 gm/ L

 For more Chemicals, Click below link:

https://www.bighaat.com/collections/management-of-downy-mildew-in-cucumber

More Information related to management of diseases in cucurbits:

https://www.bighaat.com/blogs/kb/management-of-diseases-in-watermelon

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ******************

2 January 2021

ಮಾವು ಹೂವು ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಫಾರಸ್ಸು   

                    mango flowers

 

ರೈತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೂದಿ, ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೂವುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

                    Powdery mildew on Mango flowers

13:00:45 - 5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀ ನೀರಿಗೆ - ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾದರಿ [ಸ್ಪ್ರೇ ಗ್ರೇಡ್] ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಹೂವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು

ಮೊದಲನೆ ಸಿಂಪಡಣೆ

ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಲ್ಫರ್ 2 ಮಿಲಿ/ ಲಿ + ಟಾಟಾ ಫೆನ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲಿ  + 13:00:45 - 5 ಗ್ರಾಂ / ಲಿ + ಇಮ್ಮ್ಯೂನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ  3 ಮಿಲಿ / ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು 

         Mango flower first sprays

                               ++++++++++++++++

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 8050797979 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ [ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರ ಒಳಗೆ] ಅಥವಾ 180030002434 ಗೆ  ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ

______________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                               *************

31 December 2020

Deadly Gemini Viral disease killing your Chilli plants? Here is a strategy to manage

Chilli, the most widely cultivated vegetable in India, for its pungent fruits is more prone to the attack of deadly viral infections mainly Gemini virus (Leaf curl virus).

 

 

 The distinctive symptoms of gemini virus includes Yellowing, curling and rolling of leaves. It leads to stunted growth of plants with small crowded leathery leaves. The infected plants may not produce any flowers and fruits.

 

 

The leaf curl/gemini virus in chilli is known to be transmitted by White flies. When white flies feed the infected plant, they carry virus and that virus can stay inside white flies for > 1 week, by that time it will feed other healthy plants and leads to more spreading of the disease.

 

 

In this regard, management of white flies (Vector) is of utmost importance. In addition to that, supplementation with some particular plant stimulants will bind the active viruses and stop further multiplication and damage.

 

The below combinations may be sprayed to manage Gemini virus as well as develop resistance to plants against viral infections.

 1. V-Bind 3ml/L + Magnum Mn 0.5g/L + Wektocon @ 5 ml/L
 2. Viral out 2 gm/L + Nano combi 0.5g/L + Neemark @ 4-5 ml/L
 3. No virus @ 3-5 ml/L + Tabsil @ 1gm/L + Nimbecidine @ 5ml/L
 4. Danavanthri @ 1-1.5 ml/L + Sambrama 1 tablet/15 lit water + Alnym @ 3-4 ml/L

Note: Based on the disease severity repeat the application for 2-3 times @ 4-7 days interval.

 

                                              

                                                 

                                                

To know more information about chilli virus and its management click the below link 

https://www.bighaat.com/blogs/kb/management-of-chilli-virus-diseases

https://www.bighaat.com/blogs/kb/article-5

 

 

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

 

 

31 December 2020

अपने दलहनी फसलों में अधिक फूल और उपज बढ़ना चाहते हैं? यहाँ समाधान है |

 pulses

दलहनी फसलों में लाल चना, हरा चना, सोयाबीन, मटर, काला चना, चना आदि फसलें शामिल हैं। दलहनी फसलों में फूल आने और फलने की विफलता के बारे में किसानों द्वारा देखी गई एक सामान्य समस्या है। यह पोषक तत्वों के बीच संतुलन की कमी के कारण हो सकता है और पोषक तत्वों के पूरक के बाद भी कुछ किस्में अच्छे फूल देने में विफल हो सकती हैं।

 crop flower and fruit

दलहनी फसलों में फूलों की वृद्धि और उपज बढ़ाने के लिए नीचे दिए हुये उत्पादो का उपयोग किया जा सकता है:                         

 

फाल्कन 1.0 - 1.5 mL / L या ऑप्टिमस 2 mL / L या समरस 2mL / L या  अमिनोबियन  2mL / L या इसाबियन 2 mL / L या गिब्रैक्स फैटोज़ाइम 1.5 mL / L या महापाल 2.5 mL / L   +   ज़िलबोर 1 gm / L ऑलबोरर 1 gm / L या बोरोन 20 1 gm / L या बोरोन 1 gm / L

 

वृद्धि नियंत्रक

+

20% बोरोन

फाल्कन 1.0 - 1.5 mL / L या ऑप्टिमस 2 mL / L या समरस 2mL / L या  अमिनोबियन  2mL / L या इसाबियन 2 mL / L या गिब्रैक्स फैटोज़ाइम 1.5 mL / L या महापाल 2.5 mL / L

+

लिबरबोर  gm / L ऑलबोरर 1 gm / L या बोरोन 20 1 gm / L या बोरोन 1 gm / L

 

 chemicals

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच) या 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें।

*************

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

*************

30 December 2020
                         

दलहनी फसलों में फली छेदक का निवारण! (अरहर, मूंग, सोयाबीन, मटर, उरद, मटर, चना)

   दलहनी फसलों में फली छेदक

फली छेदक हेलिकोवेर्पा आर्मिजरा दलहनी फसलों में आक्रमण करने वाला प्रमुख कीड़ों में से एक है और कैटरपिलर या लार्वा (इल्ली या लट) चरण सबसे विनाशकारी चरण है।

   दलहनी फसलों में फली छेदक 1

फली इल्ली इन फसलों में फूलों पर और फलियों पर हमला करके नष्ट कर देता है।

फली छेदक को इन फसलों में नाश करने के लिए निचे दिए गए कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है

रासायनिक कीटनाशक

फेम 20 मिली अथवा कोराजेन 30 मिली अथवा एमपिलिगो 40 मिली 100 लीटर पानी में + एकोनेम प्लस 1% - 100 लीटर पानी में 100 मिली मिलाकर छिड़काव करे।

   फली छेदक को नाश करने के लिए कीटनाशक

जैविक कीटनाशक

 डेल्फिन  100 ग्राम + एकोनेम प्लस 1% - 100 लीटर पानी में 100 मिली मिलाकर छिड़काव करे।

       फली छेदक नाश करने के लिए कीटनाशक

                    *****

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच) या 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें।

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

                                               ****

30 December 2020

ಪರಂಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ

pm

ಬೂದಿ ರೋಗವು ಪರಂಗಿಯ ಗಂಭೀರ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಡಿಯಮ್ ಕ್ಯಾರಿಕೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗವು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ರೋಗಪೀಡಿತ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಪುಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಎಳೆಯ ಮೊಳಕೆ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬೇಗನೆ ಉದುರಿ ಹೋಗಬಹುದು.

pm1

 

ಪರಂಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ :

Chemical name

Dosage per litre of water

Trade Name

ಫ್ಲೂಪೈರಾಮ್ + ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್

0.5 ಗ್ರಾಂ

ಲೂನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್

ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್

2 ಎಂ.ಎಲ್

ಫೋಲಿಕ್ಯೂರ್

ಹೆಕ್ಸಕೋನಜೋಲ್

2 ಎಂ.ಎಲ್

ಕಾಂಟಾಫ್ ಪ್ಲಸ್  ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸಾಧನ್

ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ + ಟ್ರಿಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್

0.5 ಗ್ರಾಂ

ನೇಟಿವೊ

ಅಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ + ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್

1 ಎಂ.ಎಲ್

ಅಡಮಾ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಾ

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಾರ

2 ಎಂ.ಎಲ್

ಎಲಿಕ್ಸಿರ್

ಅಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್

1 ಎಂ.ಎಲ್

ಅಮಿಸ್ಟಾರ್

ಅಜಾಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ + ಡೈಫೆನ್ಕೊನಜೋಲ್

0.5 ಎಂ.ಎಲ್

ಅಮಿಸ್ಟಾರ್ ಟಾಪ್

 

chemicals

 

ಪರಂಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: https://www.bighaat.com/blogs/kb/papaya-cultivation-best-practices

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

 

29 December 2020

Want to increase the growth and yield in your Wheat crop? Use Plant growth promoters

Wheat is one of the most popular winter crops of India and is the stable food crop of India as it is rich in proteins and others nutrients. The application of different plant growth promoters and proper nutrients at right time will enhances the plant growth, yield and quality of grains.

 

The following organic growth promoters can be sprayed to your wheat crop @ 30-40 days after sowing to increase the growth, yield and quality of wheat grains.  

 

SI. No.

Growth Promoters

1

Biovita @ 1-2ml/lit

2

Alzyme (Humic Acid) @ 1-2ml/lit

3

Nutrifast @ 2.5 gm/lit

4

Mahaphal plant bio stimulant @ 2-2.5 ml/lit

5

Premium Micro active + @ 2-3ml/lit

6

Fytovita plant vitalizer @ 4-5 ml/lit

7

Modulin @ 4-5 gm/lit

8

Falcon  growth promoter @ 1-1.5 ml/lit

9

Geolife plus growth promoter @ 1.5-2 gm/lit

10

V-Hume plant nutrient @ 5ml/lit

11

V-Hume plus plant nutrient @ 5ml/lit

12

Optimus @ 2ml/lit

13

Samras @ 2-3 ml/lit

14

Altra 9 @ 2-3 ml/lit

 

Note: All the above products are of organic based. Any one of the above organic growth promoters can be sprayed on wheat crop @ 30-40 days interval. The spray could be done twice with 10-15 days interval.

 

To know about more products, click the below link -

https://www.bighaat.com/collections/growth-promoters-for-wheat

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 ***********

28 December 2020

The chilli crop especially red chilli varieties fruits are more vulnerable to black sunken spots also called as Anthracnose disease.

           Anthracnose of Chilli   Anthracnose on Chilli fruits

Bavistin 2 gm/L OR ROKO 2 gm/L OR Folio Gold 2 mL/L OR  Curzate 3 gm/L OR Saaf 2 gm/L or Sprint 1 gm/L + Vidi goklean 2 mL/L + Nagastha 0.25 mL/L

     Managing Anthracnose in Chilli crop

The above spray combination may be taken up to prevent, protect and manage the anthracnose fruit rot in red chilies’ fruits.

                                      ***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

28-12-2020

Control of powdery mildew disease in papaya

pm

Powdery mildew is the serious disease of the papaya which is caused by Oidium caricae.

Disease occurs on both leaves and fruits. Symptoms appears as whitish powdery growth on the upper surface of diseased leaves and fruits also. Occasionally fungus may attack the stem of young seedling when grown under reduced light condition. Severely infected leaves may become chlorotic and die quickly.

pm1

 List of Chemicals which can be used for control of Powdery Mildew in Papaya:

Chemical name

Dosage per litre of water

Trade Name

Fluopyram + Tebuconazole

0.5 g

Luna Experience

Tebuconazole

2 mL

Folicur

Hexaconazole

2 mL

Contaf plus or Hexadhan

Tebuconazole and Trifloxystrobin

0.5 gm

Nativo

Azoxystrobin + Tebuconazole 

1 mL

Adama Custodia

Herbal extract

2 mL

Elixir

Azoxystrobin

1 mL

Amistar

Azoxystrobin + Difenoconazole

0.5 mL

Amistar Top

 

chemicals

For more information related to Papaya cultivation , Click the link: https://www.bighaat.com/blogs/kb/papaya-cultivation-best-practices

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

*********************

26-12-2020

Effective control of Leaf miners in Gourds and Cucurbits

 

Gourd crops including Ridge gourd, Bitter gourd, Bottle gourd, Sponge gourd, Snake gourd, Ivy gourd, Ash gourd, and other cucurbits like cucumber, pumpkin, Squash are infested by leaf miner pest mainly during the initial stage of crop growth.  

 

 The young larvae or yellow maggots of leaf miner remains inside the leaf epidermis and feed the internal content of the leaves. As a result, rangoli or serpentine like mines appear on the leaves. Under severe infestation it covers the whole leaf and reduces the growth of the plants.

The infestation will make the plants weaken thereby it will affect the growth and yield of the crop.

 

Note: Remove and destroy the infested leaves and spray with the below combinations. 

 

The following combinations can be used for controlling leaf miners in gourds and cucurbits

 

 

During initial stage (From 15-25 days crop stage): Benevia (Cyantraniliprole) @ 2ml/L + Nimbecidine @ 3-4 ml/L or Wektocon @ 3-4 ml/L or Ecotin @ 0.5ml/L

 

 Later stages of crop: Abacin @ 1ml/L or Sivanto prime @ 2ml/L or Caldan @ 1.5-2g/L+ Roket @ 2ml/L + Nimbecidine @ 3-4 ml/L or Wektocon @ 3-4 ml/L or Ecotin @ 0.5ml/L

 

SI. No.

Chemical

Trade Name

 

Azadirachtin

 

During initial stage of 15-25 days of crop stage

1

Cyantraniliprole

Benevia @ 2ml/L

+

Nimbecidine @ 3-4 ml/L or Wektocon @ 3-4 ml/L or Ecotin @ 0.5ml/L

  At later stages of crop growth

1

Abamectin

Abacin @ 1ml/L

 

+

Nimbecidine @ 3-4 ml/L or Wektocon @ 3-4 ml/L or Ecotin @ 0.5ml/L

2

Flupyradifurone

Sivanto prime @ 2ml/L

3

Cartap hydrochloride

Caldan @ 1.5-2g/L

 

Initial crop stage spray combinations

 

 

 

Later crop stage spray combinations

 

 

 

In case of organic cultivation of vegetable, the following organic pesticides can be sprayed to control leaf miners

 

Xymo Bugtrol @ 1.5ml/L or NOBOR bio insecticide @ 2.5-3 ml/L or Bughit Bio pesticide @ 10ml/L 

 

To know more products to control leaf miner click the below link 

https://bighaat-2.myshopify.com/admin/collections/174361346071

 *********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

*********************

 

24-12-2020

Want to get more flowers and fruit setting in your pulse crops? Here’s solution

pulses

Pulse crops includes crops like Red gram, Green gram, Soybean, Pea, Black gram, Chick pea etc. It has been a common problem observed by the farmers about the failure of flowering and fruiting in pulse crop. It may be due to lack of balance between the nutrients and some varieties may fail to give good flower even after supplement of nutrients.

crop flower and fruit

These are the some of products which can be used in combination for increased flowering and fruit setting in pulse crops:

Falcon @ 1.0 - 1.5 mL/ L OR Optimus 2 mL/ L OR Samaras 2mL/L OR Aminobion 2mL/L OR Isabion 2mL/L OR Zibrax Phytozyme 1.5 mL/ L OR Mahapal 2.5 mL/ L   +   Zealbor 1 gm/ L OR Allbor 1 gm/ L OR Boron 20 1 gm/ L OR Boron 1 gm/ L

Growth Regulator

+

20 % Boron

Falcon OR Optimus OR Samaras OR Aminobion OR Isabion OR Zibrax Phytozyme OR Mahapal

+

Zealbor OR Allbor OR Boron 20 OR Boron

 

chemicals

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_____________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

*************

23-12-2020

क्या आप अपने तरबूज और खरबूज की फसल में फलों का आकार बढ़ाना चाहते हैं? यहाँ इसके लिए समाधान है

   

तरबूज और खरबूज  दोनों  गर्मी के लिए मीठे फल देते हैं तथा गर्मियों के सबसे अच्छे, रसदार और स्वास्थ्यप्रद फलों में से एक हैं और ये फल लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं| आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छे आकार वाले फल ग्राहकों को आकर्षित करेंगे और बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी | 

इस लेख में आपकी फसलों में फलों की गुणवत्ता और आकार बढ़ाने के लिए समाधान है।

निम्नलिखित आवेदन आप ड्रिप या पर्ण स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं, और आवेदन फल आने के बाद करना चाहिए 

 • पहला आवेदन- Zn EDTA 0.5 kg/acre + Triacontonol 2 lit/acre + Calcium nitrate 7kg/acre 
 • दूसरा आवेदन- Zn EDTA 0.5 kg/acre + Triacontonol 2 lit/acre + Potassium nitrate 7 kg/acre    

यह आवेदन आपने 6-7 दिनों के अंतर पर 3-4 बार के लिए करना पड़ेगा और कटाई से 10 दिन पहले लगाना बंद कर दें।

ऊपर दिए गये उत्पाद के लिए इधर क्लिक करें

SI. No.

रासायनिक नाम

व्यावहारिक नाम

1

Zn EDTA

Geolife Nano Zn या Z3 Zinc micronutrient fertilizer या Swarna Zn या Dow Nutribuild Zn EDTA or Aries Chelamin या  Talwar Zinc Super 14 या Aries Chelamin Plus nutrient या NANO ZNOXET  

2

Triacontonol

Rashi growth regulator  या Multinol   

3

Calcium nitrate

Mahadhan Amrutha Calcium nitrate या Aries Aquacal या AL-SACH Calcium nitrate या Release Calci- N   

4

Potassium nitrate

Mahadhan Amrutha 13:00:45 या AL-SACH 13:00:45 या Geolife Nano Fert

 

Zn EDTA products

 

Triacontonol products                                    Calcium nitrate products

                   

 

Potassium nitrate products                                       Madhulexin

                 

फलों के मिठास और रंग को बढ़ाने के लिए जैविक समाधान

 • 5-8 ml/lit Madhulexin स्प्रे करें. इसे दो बार स्प्रे कीजिए| पहला स्प्रे कटाई के 30 दिन से पहले करें और दूसरा स्प्रे कटाई के 15 दिन पहले करें|

*********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

*********************

23-12-2020

ಸೀಬೆ(ಪೇರಲೆ) ಮರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯ (ಫೆರ್ರಿಸಿಯಾ ವರ್ಗಾಟಾ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸೀಬೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯು (ಫೆರ್ರಿಸಿಯಾ ವರ್ಗಾಟಾ ಸಿಕೆಎಲ್.) ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಕೀಟವು ಎಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿ, ಅವುಗಳ ರಸಸಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

mealy bug

 ಅವುಗಳು ಹನಿಡ್ಯೂ(ಸಿಹಿ ಜಿಗುಟಾದ ದ್ರವ)ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೂಸ್ಟ್  ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪೇರಲ ಬೆಳೆಯ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪೇರಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿನ  ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

chemicals table

ಪೇರಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು:

ಟಾಫ್‌ಗೋರ್ 2 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ.  ಅಥವಾ ರೋಕೆಟ್ 2 ಎಂಎಲ್ /ಲೀ.  ಅಥವಾ ಮೂವೆಂಟೊ ಎನರ್ಜಿ 0.5 ಎಂಎಲ್ /ಲೀ. ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಾರಾ 0.5 ಎಂಎಲ್ /ಲೀ. + ಎಕೋನೀಮ್ ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಎಂಎಲ್ /ಲೀ.

chemicals

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

*********************

22-12-2020

Want to increase fruit size in your watermelon and muskmelon crop? Here is a solution:

Melons including watermelon & Muskmelon produce sweet fruits for hot summer and are one of the summer’s coolest, juiciest and healthiest fruits very much relished by people. The fruits having good size with best quality will attract the customers and fetch a higher price in the market and here is a solution to increase the quality and size of fruits in your melon crops.

The following combinations should be applied after fruit set either through Drip or Foliar spray

 • 1st application- Zn EDTA 0.5 kg/acre + triacontonol 2 lit/acre + calcium nitrate 7kg
 • 2nd application- Zn EDTA 0.5 kg/acre + triacontonol 2 lit/acre + potassium nitrate 7 kg

Note:- Repeat the above application for 3-4 time at 6-7 days interval and stop applying 10 days before harvesting.   

Below are the link for the above-mentioned products

SI. No.

Chemical name

Trade Name

1

Zn EDTA

Geolife Nano Zn or Z3 Zinc micronutrient fertilizer or Swarna Zn or Dow Nutribuild Zn EDTA or Aries Chelamin or  Talwar Zinc Super 14 or Aries Chelamin Plus nutrient or NANO ZNOXET  

2

Tricontonol

Rashi growth regulator or Multinol

3

Calcium nitrate

Mahadhan Amrutha Calcium nitrate or Aries Aquacal or AL-SACH Calcium nitrate or Release Calci- N or   

4

Potassium nitrate

Mahadhan Amrutha 13:00:45 or AL-SACH 13:00:45 or Geolife Nano Fert

 

Zinc EDTA products

 

Tricontonol Products                    Calcium nitrate  products           

                   

 

Potassium nitrate products                               Madhulexin

                              

 

Organic solution to increase the sweetness and fruit colour

 • Spray with Madhulexin @ 5-8 ml/lit 1st at 30 days before harvesting and 2nd spray just 15days before harvesting.  

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

*************

21-12-2020

Management of Mealy Bugs (Ferrisia virgata Ckll.) in Guava

Guava mealybug (Ferrisia virgata Ckll.) is one of the most commonly occurring pests found on the guava trees and fruits. They excrete honeydew, a sweet sticky liquid on which sooty moulds grow causing infested plants to look black.

 mealy bug

Integrated Pest management will effectively help in control of Mealy Bugs in guava crop.

Table of chemicals which can be used for control of mealy bugs in guava crop:

chemical                   Spray below combination of Chemicals for management of Mealy bug in Guava crop:

Tafgor 2ml/L OR Roket 2ml/L OR Movento Energy 0.5 ml/L OR Actara 0.5 ml/L + Econeem Plus 1.5 ml/L

chemical

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

*************

19-12-2020

Effective Control of Diamond Back Moth (DBM) in Cole Crops

Diamondback moth larvae feed on cole crop (Cabbage and Cauliflower) leaves, severe feeding damage will stunt cabbage and cauliflower growth.  Larval damage to the developing buds on young cabbages can cause heads to abort.  

DBM

Spraying of following Insecticides may help to control the Diamondback moth in Cabbage and Cauliflower

Keefun 2 mL/ L OR Belt Expert 0.4 mL/L OR Delfin 1 gm/L OR Cigna 2 mL/ L + Neemark 1.5 mL/L of Water

chemical

To get more information related to Diamond Back Moth, Click Below links:

https://www.bighaat.com/blogs/kb/effective-management-of-diamond-backed-moths-dbm-larvae-oncrucifers?_pos=2&_sid=4aa899ebc&_ss=r

https://www.bighaat.com/collections/management-of-diamond-back-moth-in-cabbage-and-cauliflower

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

************************

18-12-2020

ಕೋಸು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ (ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್) ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಳುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ

 DBM

ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ (ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್) ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಳುಗಳು ಕೋಸು ಬೆಳೆಗಳ (ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸು) ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ತೀವ್ರವಾದ  ಹಾನಿಯಿಂದ  ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ (ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್) ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೀಫನ್ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ 0.4 ಮಿಲಿ / ಲೀ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಫಿನ್ 1 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಾ 2 ಮಿಲಿ / ಲೀ + ನೀಮಾರ್ಕ್ 1.5 ಮಿಲಿ / ಲೀ.

DBM

ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ (ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್) ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಳುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

https://www.bighaat.com/blogs/kb/effective-management-of-diamond-backed-moths-dbm-larvae-oncrucifers?_pos=2&_sid=4aa899ebc&_ss=r

https://www.bighaat.com/collections/management-of-diamond-back-moth-in-cabbage-and-cauliflower

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

***********

 

17-12-2020

ಬೇಳೆ ಕಾಳು  ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ನಿರ್ವಹಣೆ  (ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಬಟಾಣಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೇ ಕಾಳು)

pod borer

ಕಾಯಿ ಕೊರಕವು (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜೆರಾ) ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೀಟದ ಹುಳುವಿನ ಹಂತವು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳು, ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತವೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೀಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು

100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫೇಮ್  20 ಎಂಎಲ್ ಅಥವಾ ಕೊರಾಜೆನ್ 30 ಎಂಎಲ್ ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಗೊ 40 ಎಂಎಲ್ + ಎಕೋನೀಮ್ 1%- 100 ಎಂಎಲ್.

pod borer chemicals

ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು

100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಫಿನ್ 100 ಗ್ರಾಂ + ಎಕೋನೀಮ್ 1% - 100 ಎಂಎಲ್ .

pod borer bio

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

 

 

************

16-12-2020

ಪರಂಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ

 leaf spotleaf spot

ಪರಂಗಿ ಸಸಿಗಳು ಹಲವಾರು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಂದ ಭಾದೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂದರೆ ಎಳೆಗಳ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಹಲವಾರು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಳಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಹೂ ಹುದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 

 leaf spotleaf spotleaf spot

ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಕೋರ್ 0.5 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ. + ಎಕೋನೀಮ್ 1% - 1 ಎಂಎಲ್ / ಲೀ.

leaf spot

ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://www.bighaat.com/blogs/kb/black-spot-disease-in-papaya-disease-to-take-seriously

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_____________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

**********************

15 December 2020

Kill the pod borers in pulse crops (Red gram, Green gram, Soybean, Pea, Black gram, Chick pea)

 Pod borer attack in Pulses

Pod borer (HELICOVERPA ARMIGERA) is one of the major insects and the caterpillar or larval stage is most devastating stage which destroys the crop feeding on flower buds, flowers and pods of pulse crops. The crops which the pod borer attacks are Red gram, Green gram, Black gram, Pea, Chick pea, soybean and other pulse crops.

Sprays with following molecules may help control the pod borer on above crops

Chemical insecticides

Fame 20 mL OR Coragen 30 mL OR Ampligo 40 mL in 100 liters of water + Econeem plus 1 % - 100 mL in 100 liters of water.

   Chemical control of Pod Borer in Pulses

Biological insecticides

Delfin 100 gm in in 100 liters of water + Econeem plus 1 % - 100 mL in 100 liters of water.

  Biological control of pod borer in Pulse crops

                      *****

 

 

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

 

 

14-12-2020

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಣು ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ

  bacterial specklate blight

ಮೆಲೊಡಿ ಡುಯೋ 4 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ.  + ಬ್ಯಾಕ್ಟಿನಾಶ್ 0.4 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ.  ವಾಟರ್ ಸಿಂಪಡಣೆ, ದುಂಡಾಣು ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಎರಡೂ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 remedy

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_____________________________________________-

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                      ******

14 December 2020

Leaf Spot disease in Papaya Crop

         Leaf spot on papaya fruit 

Leaf spot disease is common among fungal diseases in papaya crop. The disease is more severe in cooler temperatures and rainy months. The leaf spots are more common on older leaves and leaves turn yellow, untidy and flower dropping is observed on the respective petioles of the infected leaves.

         Leaf spot disease on papaya leaves 

Flower dropping is observed when the leaf spot disease is more. The following molecules may be sprayed to control and manage the papaya leaf spot.

Complete details of leaf spot diseases may be found here https://www.bighaat.com/blogs/kb/black-spot-disease-in-papaya-disease-to-take-seriously

Molecule

Dosage per litre of water

Trade Name

Difencanozole

0.5 mL

Score

Tebuconazole

2 mL

Folicur

Tebuconazole and Trifloxystrobin

0.5 gm

Nativo

Azoxystrobin + Tebuconazole 

1 mL

Custodia

Azoxystrobin

1 mL

Amistar

Azoxystrobin + Difenoconazole

0.5 mL

Amistar Top

Copper Oxy Chloride

2 gm

Blitox

Copper hydroxide

2 gm

Kocide or Hi-Dice

Chlorothalonil

2 gm

Splash / Kavach

Metalaxyl+ Mancozeb

2 gm

Master or Ridomil gold or Matco

Metalaxyl + Chlorothalonil

2 mL

Folio gold

 

       Control of leaf spot of papaya crop

****

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------- 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                  &&&&&&

12 December 2020

बैक्टीरिया स्पॉट एवं  लेट ब्लाइट( पछेती झुलसा) रोग एवं बैक्टीरिया स्पॉट 

      बैक्टीरिया स्पॉट एवं लेट ब्लाइट( पछेती झुलसा) रोग

सर्दियों का मौसम में आलू और टमाटर फसल को नुक्सान करनेवाला बैक्टीरिया स्पॉट एवं  लेट ब्लाइट( पछेती झुलसा) रोग से बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय !

      बैक्टीरिया स्पॉट रोग

मेलोडी डुओ  - 4  ग्रा  + बैक्टिनाश  0 . 5 ग्रा प्रति लीटर पानी में मिलाके छिड़काव करे।

        बैक्टीरिया स्पॉट control

 For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

________________________________________________

 Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

12 December 2020

Leaf Spot disease in Papaya Crop

   Leaf spot disease in fruit

Leaf spot disease is common among fungal. The disease is more severe in cooler temperatures and rainy months. The leaf spots are more common on older leaves and leaves turn yellow, untidy and flower dropping is observed on the respective petioles of the infected leaves.

  Leaf spot disease in crop

Flower dropping is observed when the leaf spot disease is more. The following molecules may be sprayed to control and manage the papaya leaf spot.

Complete details of leaf spot diseases may be found here https://www.bighaat.com/blogs/kb/black-spot-disease-in-papaya-disease-to-take-seriously

 

Molecule

Dosage per litre of water

Trade Name

Difencanozole

0.5 mL

Score

Tebuconazole

2 mL

Folicur

Tebuconazole and Trifloxystrobin

0.5 gm

Nativo

Azoxystrobin + Tebuconazole 

1 mL

Custodia

Azoxystrobin

1 mL

Amistar

Azoxystrobin + Difenoconazole

0.5 mL

Amistar Top

Copper Oxy Chloride

2 gm

Blitox

Copper hydroxide

2 gm

Kocide or Hi-Dice

Chlorothalonil

2 gm

Splash / Kavach

Metalaxyl+ Mancozeb

2 gm

Master or Ridomil gold or Matco

Metalaxyl + Chlorothalonil

2 mL

Folio gold

 

        Controlling the leaf spot disease in Papaya crop            

                                   ****

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_______________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

11 December 2020

Control of Bacterial Speck and Late blight disease in tomato

  Bacterial speck in tomato crop  Late blight in Tomato

Melody duo 4 gm/L + Bactinash 0.4 gm/L of water spray will help in controlling both late blight as well as the bacterial speck disease in tomato crop.

        Controlling bacterial speck in Tomato

              ******

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_____________________________________________-

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                          ******************

10 December 2020

मक्के में घातक फॉल आर्मी वर्म [स्पोडोपेरा फ्रुगपेरेडा] को नियंत्रित करना

fall armyworm infection

मक्के में फॉल आर्मी वर्म (सैनिक कीट ) का संक्रमण एक गंभीर खतरा बन गया है |  उन्हें प्रबंदित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हे क्युकी ये कीट रात मे आक्रमण करता है | एकीकृत प्रबंधन (INTEGRATED PEST MANAGEMENT) ही फॉल आर्मी वर्म (सैनिक कीट) को नियंत्रण करने मे सहायता कर सकता है |

Fall armyworm infestation

निम्नलिखित कीटनाशकों के छिड़काव से फ़ॉल आर्मी कीड़ों के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रभावी नियंत्रण के लिए पौधों की शूट मे छिड़काव करना  आवश्यक है |

ट्रेसर- 0.375 mL/L या प्लेथोरा 2 gm/L या लार्विन 2 gm/L या कोरिजन 0.33 mL/L या डेल्फिन 1 gm/L या डेलगेट 100 mL प्रति एकड़ [0.9 mL/L] या एमपिलिगो 80 mL प्रति एकड़ [0.5 mL/L] + एकोनेम प्लस 1 mL/L.

chemicals for fal armyworm

दो बार पहली फसल के 15 दिनों की उम्र में और दूसरी 30 दिनों की उम्र में विभिन्न वर्ग और विभिन्न प्रकार के अणुओं के साथ।

फॉल आर्मी वर्म को ट्रैप्स लगाने से फॉल आर्मी वर्म को प्रबंदिथ किया जा सकता है।

Traps and lures

 

अधिक जानकारी के लिए कृपया 8050797979 पर कॉल करें या कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 180030002434 पर मिस्ड कॉल दें |

                                               ***************

 

10 December 2020

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಸೈನಿಕ ಹುಳು [ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಫ್ರುಗಿಪೆರ್ದಾ ] ನಿಯಂತ್ರಣ.

fall armyworm infection

ಸೈನಿಕ ಹುಳು [ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಫ್ರುಗಿಪೆರ್ದಾ] ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿರುವಿಕೆಯು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹುಳುಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ  ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕಾರಣ  ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೈನಿಕ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
fall armyworm damage
ಕೆಳಗಿನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸೈನಿಕ ಹುಳುಗಳ ಅರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಟ್ರೇಸರ್ 0.375 mL/L ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಥೊರಾ 2 gm/L  ಅಥವಾ ಲಾರ್ವಿನ್ 2 gm/L  ಅಥವಾ ಕೊರಾಜೆನ್ 0.33 mL/L ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಫಿನ್ 1 gm/L  ಅಥವಾ ಎಕರೆಗೆ 100 mL/ ಎಕರೆ  [0.9 mL/L] ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಗೊ 80 mL/ ಎಕರೆ  [0.5 mL/L] + ಎಕೋನೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ 1 mL/L.
Fall armyworm
ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿಂಪಡಣೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ  ಮತ್ತು ಎರಡನೇ  ಸಿಂಪರಣೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ರೀತಿಯ ಅಣುಗಳಿರುವ  ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ  ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ  ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸೈನಿಕ ಹುಳುವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಬಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ  ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ.
traps and lures
For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM.
__________________________________________________
Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                 ***************

 

                 ******

09 Dec 2020

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

         Powdery Mildew Infection in Chilli         Powdery Mildew infection in Chilli

ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗವು ಕಡ್ಡಾಯ ಪರಾವಲಂಬಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗದ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಲೂನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ - 1 mL/L ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು             ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಕರತಾನ್- 0.35 mL/L

ಟಾಸ್ಪ- 1 mL/L

     Chemical control of Powdery Mildew in Chilli

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗದ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಬಯೋಜೋಡಿ- 10 – 15 gm/L

ಮಿಲಾಸ್ಟಿನ್- 2- 3 mL/L

ಎಲಿಕ್ಸಿರ್-  3 mL/L

Biologicals for control of Powdery Mildew

 

ಬೂದಿ ರೋಗದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಾಶಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ.

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_____________________________________________-

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                 ******

8th December 2020

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟ (ಟೂಟಾ ಅಬ್ಸೊಲುಟಾ- ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಿನ್ ವರ್ಮ್) ಬಾಧೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟ (ಟೂಟಾ ಅಬ್ಸೊಲುಟಾ) ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೀಟವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕೀಟದ ಮರಿ ಹುಳುಗಳು ಎಲೆಯ ಪದರಗಳ ಒಳ ಸೇರಿ ಹಸಿರು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೆರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಹಾವಿನ ಆಕಾರದ ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮರಿಹುಳುಗಳು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಇದರ ಕಾರಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊರೆದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. 

Delegate 0.9 mL/L + Econeem plus 1  mL/L

   

ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ

Abacin 1 mL/L ಅಥವಾ  Sivanto prime 2 mL/L   +   Econeem plus 1  mL/L

         ಅಥವಾ    

 

  ***************

 

 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ, ದಯಮಾಡಿ 8050797979 ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 180030002434 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ

________________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                                     ***************

 

2 December 2020

TUTA ABSOLUTA [American pinworm/leaf miner] control in tomato crop

       TUTA ABSOLUTA ATTACK ON TOMATO

TUTA ABSOLUTA commonly called as tuta or uzi has become a serious menace for tomato growers. This insect may be controlled by use of following combinations through sprays

 

Delegate 0.9 mL/L + Econeem plus 1  mL/L

    Tuta absoluta chemical control

After a week

Sivanto prime 2 mL/L + Econeem plus 1  mL/L

   Tuta absoluta chemical control2

***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 __________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                             **************

30 November 2020

 

26 November 2020

Weed control in Maize

         Weeds in maize

Selective herbicides are sprayed in maize crop to kill the weeds which may cause losses in yield.

Tynzer 30 mL per acre or Elite  30 mL per acre or Laudis 115 mL per acre at 2-5 leaf stage of weeds.

     Selective herbicides for Maize

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_____________________________________________-

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                            ************

24 November 2020

Controlling deadly Fall army worm [SPODOPTERA FRUGIPERDA] in Maize

         Fall army worm in maize

Fall army worm [SPODOPTERA FRUGIPERDA] infestation on maize have become a serious menace. Managing them has become challenging because the worms are nocturnal means they will feed plants during nights. Integrated management only can help in controlling or managing the Fall army worm.

        Fall army worm in maize1

Spraying of following insecticides may control the infestation of fall army worms. The spray should be sprayed on the shoots for effective control.

Tracer 0.375 mL/L OR Plethora 2 gm/L OR Larvin 2 gm/L OR Coragen 0.33 mL/L OR Delfin 1 gm/L OR Delegate 100 mL per acre [0.9 mL/L]  OR Ampligo 80 mL/L [0.5 mL/L]+ Econeem plus 1 mL/L

   Control of fall army worm in maize

 Two times first at 15 days of crop age and second at 30 days of age with different class and different type of molecules.

 Erecting the traps with fall army worm lures may also provide the effective prevention form fall army worm attack.

                             Control of fall army worm in maize with trap and lures

 ______________________________________________

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                     **END**

19 November 2020

       Controlling Brinjal shoot and fruit borer

               Brinjal shoot and fruit borer damage

Brinjal fruit & shoot borer (LEUCINODES ORBONALIS) is a serious pest for brinjal plant. This fruit and shoot borer only infest on brinjal and it feed internally damaging the tender shoots and fruits.

Management of Brinjal fruit & shoot borer

Immediate control of brinjal shoot and fruit borer may be achieved by spraying with

Coragen 0.33 mL/L OR Fame 0.25 mL/L OR Solomon 1 mL/L OR Alanto 2 mL/L  Belt expert 0.5 mL/L OR Ampligo 0.4 mL/L OR Marshall 3 mL/L OR Ekalux 2 mL/L OR + Ecotin 0.5 mL/L

    Control of brinjal fruit and shoot borer

Use of pheromone lures have also provided good control of brinjal shoot and fruit borer. Pheromone traps  with Leucinodes lures the, Water-trough pheromone traps may be erected in the brinjal fields.

                     Traps for brinjal shoot and fruit borer

These traps will attract or trap the adult male moths (and not female ones) which reduces the fertilizing the eggs of female moths consequently reduce the carryover of pest.

    Control of brinjal fruit and shoot borer by traps with lures

10-15 traps per acre may be installed for efficient management of brinjal fruit and shoot borer.

 

***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 

 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

17 November 2020

CONTROLLING POWDERY MILDEW DISEASE ON CHILLI

     Powdery mildew in Chilli crop

Powdery mildew disease in many crops is caused by an obligate parasitic fungus.  Powdery mildew disease is more evident in humid areas with warm days and cool nights.

    Powdery mildew in chillies

Chemical control of Powdery mildew disease on crops

 1. Luna experience 1 mL/L of water spray can control the powdery mildew disease.
 2. Merivon35 mL/L
 3. Karathane gold35 mL/L
 4. Taspa 1 mL/L

         Chemicals to control powdery mildew in crops

Click the link to find more chemical control agents of powdery mildew disease.

https://www.bighaat.com/collections/diseases-powderymildew-chemical

 Biological control of Powdery mildew disease on crops

 1. Multiplex Biojodi 10 – 15 gm/L
 2. Mildown 10 – 15 gm/L
 3. Milastin 2- 3 mL/L
 4. Elixir 3 mL/L

   Biological control agents to control powdery mildew in crops

Click the link to find more chemical control agents of powdery mildew disease.

https://www.bighaat.com/collections/diseases-powderymildew-biological

                   &&&&&&&&&&&&

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_____________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                    *******

 

12 November 2020

Managing Gemini virus in Chilli crop

    Chilli viral infections

Chilli crop is vulnerable to deadly viral infections like Leaf curl virus [Gemini virus], Tobacco mosaic virus and TOSPO [tomato spotted wilt virus].

   Gemini Viral infections in Chilli crop

Following sprays may be used to manage the above viruses in Chilli crop.

Multiplex Falcon 1.5 mL/L + Perfekt 1 mL/L + Econeem plus 1 %- 1 mL/L

     Viral Disease management in Chilli

After 10 days second spray

V-Bind 3 mL/L + Magnum Mn 0.5 gm/L + Sambrama 1 tablet / 15 Liter of water

   Viral Disease management in Chilli

                                  &&&&&&&&&&&&

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_____________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                                    *******

12 October 2020  

Controlling Deadly Borers and other Insects in Crops

    Insect attack on Crops

Crops are eaten by different kinds of insects like sucking , leaf eating, fruits and pod borers  et., The insect invasion in uncontrolled may cause tremendous losses in crop yield.

Different insects in crops

Crop protection by killing these insects may be an option to protect them.

 

Diamond Backed moth (PLUTELLA XYLOSTELLA),

 Diamond Backed moth (PLUTELLA XYLOSTELLA) on cabbage and cauliflower

 

Pod fly and pod borers  of Redgram,

  Pod fly of Redgram

 

Fruit borers in chilli (HELICOVERPA ARMIGERA),

 fruit borers in chilli (HELICOVERPA ARMIGERA

 

Pod borers (NANAGUNA BREVIUSCULA)

 Pod borers (NANAGUNA BREVIUSCULA)

 

American boll worm (HELICOVERPA ARMIGERA) in cotton.

American boll worm (HELICOVERPA ARMIGERA) in cotton.

 

 Spraying of Cigna may kill the above insects very effectively

Cigna 1.5 mL to 2 mL per litre of water + Econeem plus 1 % - 1 mL/L and spray on the insect infested crops.

  Cigna for insects

                   *******

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_________________________________________________

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

_________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

           *******************************

14th September, 2020                                 

                                  Control of flower drop in tomato

                         Flower drop in Tomato

                                           Flower Drop in Tomato

Flower drop is a common problem in tomato cultivation. The healthy tomato plants produce flowers, but they just dry up and drop off from the plants without producing fruits.

                                     Flower drop in healthy plants

                                Flower drop in healthy tomato plants

The reasons for dropping of flowers in tomato are many, but the most common is because of excessively high or low temperatures and excessively high or low relative humidity.

                                      Flower drop because of improper pollination                 

                                 Improper pollination causing flower drop     

Apart from the above, the other causes may be due to improper pollination, too much or too little nitrogen, lack of water and the disease infections also causes flower drop in tomato.     

                        Fungal infections causing flower drop

                        Flower drop in Tomato because of fungal infections

To control flower drops in tomato

 1. Use resistant varieties which have got wide climatic adaptability or select the season specific varieties.
 2. Provide only adequate amount of fertilizers.
 3. Provide proper and adequate irrigation (lack of water will interfere with nitrogen uptake)
 4. Spray the crop with growth regulators which makes the plants to resist against various kinds of physiological stresses (Biotic and abiotic ) which may avoid flower drop.

 Spray with

Planofix 1mL / 4.5 L + Nagastha 0.25 mL / L may help in avoiding flower drop in Tomato under adverse environmental conditions.

Spray twice at the time of flowering at 15 days interval

                                      Biostimulants

** The flower drop also majorly occurs because of incidence of fungal infections, under such conditions spray with

Foliogold 2 mL / L + Kranti 2mL / L + Econeem plux 1mL / L

                                Control of Flower drop in tomato

                                                               ….

Dr. Asha, K.M.,

Subject Matter Expert, Bighaat.

_______________________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product(s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s) /information is at the discretion of user.

                                                         ************

 

04 August 2020

Major diseases of Paddy [Oryza sativa]

Paddy is infected by majorly two pathogens. Fungus and Bacteria, how ever paddy may also be infected by virus.

Fungal diseases:

Paddy Blast [Pyricularia grisea (P.oryzae)]

 Paddy blast disease

Plants shows the symptoms of blast appearance on the leaves, stems and necks.

Sheath Blight: Rhizoctonia solani:

  Sheath blight of Paddy

Elliptical or oval or irregular greenish to greyish spots are developed, later developing to bigger sized whitish grey spots surrounded by blackish brown or purple brown border.

Sheath Rot: Sarocladium oryzae

   Sheath rot Paddy

The grey spots with irregular shape with dark reddish brown margins, florets also turns red and leaves with severe infections will shrivell and drop off.

Brown Spot : Helminthosporium oryzae

  Brown spot in paddy

Round to oval spots isolated on the paddy leaves. Spots may time resembles the sesame seeds.

False Smut: Ustilaginoidea virens

Velvet coloured spores like fruiting bodies on the grains reducing the quality

 False smut in paddy

Chemical control: Spray

Amistar top 0.5 mL/L OR Custodia 1 mL/L OR Nativo 0.5 gm/L or Merger 2 gm/L

     Chemicals to control Paddy fungal diseases

Bacterial Disease:

Bacterial Leaf BlightXanthomonas oryzae pv. Oryzae

  Bacterila leaf blight of Paddy

Yellowish stripes with water soaked on the leaf blades reducing the photosynthetic activities. Some times the bacterial oozes out as dew drops during early hours of the day.

Chemical control: Spray

Neel Cu 0.5 gm/L OR COC 2 gm/L OR Kocide 2 gm/L + Bactinash 0.4 gm/L

   Chemicals to control Paddy bacterial diseases

Biological control of fungal diseases and bacterial diseases

Pseudomonas + Bacillus  OR Trichoderma OR Pseuodomans fluorescence    10 – 15 gm/L spray

   Biologicals to control Paddy fungal diseases

                                 +++++++++++++++

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

____________________________________________________
Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                            *******

27 August 2020 

Management of Chilli Virus disease

   Chilli viruses 

Chilli crop is vulnerable to deadly viral infections like Leaf curl virus [Gemini virus], Tobacco mosaic virus and TOSPO [tomato spotted wilt virus].

   Chilli viruses 1

Following combinations may be sprayed to manage both sucking pests [Vectors] as well as bind or develop resistance of plants against viral infections in the plants.  7 days intervals is required in between the sprays.

First combination

V-Bind 3 mL/L + Magnum Mn 0.5 gm/L  Sambrama 1 tablet / 15 Liter of water + Splash 2 gm/L + Pegasus 2 gm/L

   Viral Disease management in Chilli crop

Second Combination

Perfect 1 mL/L + Sambrama 1 tablet / 15 Liter of water + Ridomil gold 2 gm/L + Ekka 0.5 gm/L + Econeem plus 1 %- 1 mL/L 

   Viral Disease management in Chilli crops

Third combination

Odis 2mL/L + Viral out 2 gm/L+ Magnum Mn 0.5 gm/l + Phytozyme 1 mL/L

  Viral Disease management in Chili crops

Important Note

Use of more and more nitrogen to the chilli crop leads to the susceptibility o chilli plants to the viral infections especially ammoniacal nitrogen present in the fertilizers and other inputs which are supplemented to the crops will increase the viral infections. Amides formed in the plant sap from ammoniacal nitrogen sources will help the virus to multiply at higher rates increasing the symptoms.

Avoid Poultry manure, because poultry manure contains large quantities of ammoniacal nitrogen which Poultry manure need to be decomposed for minimum 6 months and be mixed 50: 50 red soil and poultry manure respectively before application.

Urea and Ammonium Sulphate contains ammoniacal nitrogen, better to limit of avoid using these fertilizers.

Amino acids supplements through sprays and soil drenching may be avoided to suppress the viral multiplications in the plant system.

Supplementation of Manganese micronutrients through foliar sprays and soil application will help in managing the viral infections not only in chilli but also in vegetable crops.

 

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

 For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

=======================================================

 

 

13 August 2020
Improve the performance of Insecticides

   Insects that kill plants

Increase the efficiency of the insecticides to kill the insects in cotton crop like pink bollworm, whiteflies, aphids, thrips and plant hoppers and others.

    Insecticides for insect control

Mix or use equinox to spray mix drum water to regulate the pH of the spray mix water.

        Equvinox for sprya solution pH regulation

 

                                *******

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

28 July 2020

Manage sucking insects in Chilli and other vegetable seedling nurseries

    Saplings

The nursery raising of chilies, tomatoes and other vegetable with smaller sized seeds is done in different ways at different places.

    Open field Nursery

Some farmers will raise the seedlings in protected structures which more congenial but many of the farmers raise the seedlings in open field.

    Nursery saplings in protected structure

In open field conditions the saplings are compulsorily invaded by sucking pests like whiteflies, plant hoppers, thrips and aphids.

   Sucking pests in nusery

Spray with

Areva 0.5 gm/L OR Indofil M-45 - 1.5 gm/L

      Chemical spray to control sucking insects in nusery

                                         ****

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.                                                                                                            

                      *****+++++****

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

-------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                        ****

17 July 2020

Improve flowering and Yield of Cotton

Plants require specific nutrients at critical growth stages for better growth and development.

     Cotton flower and boll

Spray of GIBRAX SP 186 -1 gm/L + Allbor -1 gm/L to increase the number of flowers in cotton crop. These products can be used differently at crop growth and developmental stages. Once before flowering and once after flowering.

      Improving cotton flowering

                                       ***

 K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

 

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

            -----------*************------------

07 July 2020

Manage viral diseases of Papaya plants

  Papaya viral diseases

Papaya (Carica papaya) crop is vulnerable to deadly viral diseases like Papaya ring spot virus [PRSV] and Papaya leaf curl virus [PLCV].

    Papaya ring spot virus [PRSV] 

  Papaya ring spot virus disease  Papaya ring spot virus disease on fruits

   Papaya ring spot virus [PRSV] 

    Papaya leaf curl virus disease

Avoiding or less use of ammoniacal nitrogen to the growing papaya crop like Urea, Ammonium sulphate, water soluble fertilisers like 12:61:00[MAP], 19:19:19 [NPK], 28:28:00 and any products containing ammoniacal form nitrogen sources. 

Inspite nitrate form nitrogen sources can be applied to supply the nitrogen to the growing crop.

Infected crops may be sprayed with plant growth stimulating agents for papaya crop to manage the virus disease. Following combinations may be tried weekly or 10 days once.

V-Bind -2 mL/L + Magnum Mn -0.5 gm/L+ Nagastha -0.25 mL/L

    Spray to manage the Papaya viral diseases

Folio gold -2 mL/L + Sambrama- 1 tab/ 15 L + Admire -0.3 gm/L + Nagastha -0.25 mL/L

   Spray to manage the Papaya viral diseases

Perpekt -1 mL/L + Magnum Mn -0.5 gm/L + Nagastha -0.25 mL/L

 Spray to manage the Papaya viral diseases

                             ++++++

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.                                                                                                            

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

                 ----------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                               *********

26 June 2020 

Killing root knot nematodes in Bhendi [Okra] crops

      Root knot nematoes in Bhendi roots

Incidence of plant parasitic nematodes is more severe because of congenial conditions for nematodes to multiply and invade like higher temperature, humidity and high use of inputs like fertilizers and plant growth promoters. Bhendi plants are also susceptible to nematodes due to continuous cultivation.

Regular applications of neem cakes in to the root zone will make the plant parasitic nematodes to move away from the root zone.

        Nematodes in Bhendi roots

 1. Drenching the plants with Drenching for individual plants 100 to 150 mL of following mixtures at 15 days interval

      Control of root knot nematodes in bhendi plants

 1. Through drip irrigation in 500 L of following mixtures at 15 days interval

      Control of root knot nematodes in bhendi plants

***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                           ********

19 June 2020

Controlling the Bacterial spot on Tomato crop

       Bacterial leaf spot disease on Tomato crop

Tomato fruits are infected with Bacterial canker disease with high moist atmospheric conditions and in rainy months.

    Bacterial leaf spot disease on Tomato crop

Below combination will work

Neel Cu 0.5 gm/L + Bactinash 0.5 gm/L + Econeem plus 1 % - 1 mL/L

    Bacterial canker disease control in tomatoes

After a week

Splash 0.5 gm/L +Plantomycin 0.5 gm/L + Nagastha 0.25 mL/L

   Bacterial canker control in tomatoes

              

                           ****

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

___________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                    **************++++++++++++**********

15 June 2020

Rotting and Root grub management in Ginger

          Yellowing of Ginger plants

Drench with 250 mL of following mix when there will be minimum moisture

   Death of ginger plants  Root grubs attack on Ginger crop

Metalaxyl 1 - 1.5 gm/L + Chlorpyrphos 50 EC 3 mL/L

   Drenching treatment to control soft rot and root grubs in Ginger

After a week

Marshal 3 mL/L + Neel Cu 0.5 gm/L + Plantomycin 0.5 gm/L

    Drenching treatment to control soft rot and root grubs in Ginger

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

_______________________________________________________

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

              ********

9 June 2020

Virus infection in vegetable crops? This may be also one of the reason

            Viral infections in capsicum

Vegetables are grown in all seasons. Farmers are facing problem of viral diseases in majority of the vegetable crops.

             Tospo virus in Capsicum leaves

Farmers apply nitrogen in different forms to their crops in the form of Urea, Ammonium Sulphate, 19:19:19; 15:15:15;, 17:17:17 and other water soluble fertilisers like  19:19:19, 20:20:20, 28:28:00 and so on which are rich in ammonium nitrogen.

        Water soluble fertilisers for fertigation

Farmers also have the practice of providing traditional manures from poultry, sheep and goat litters which are rich sources of ammonium nitrogen. Some of the growers are also allowing sheep or goats to stay during nights on the fallow land so that the litter (drop out excreta) may become manure to the upcoming crop.

          Sheep penning for crops  Sheep penning for crops during.

Supplementing more of ammonium nitrogen to the plants may not only provoke the viruses but also make [plants vulnerable for the attack of plant viruses during entire crop growth and development stages.

 • Avoid providing or applying larger quantities of nitrogen sources especially those with ammonium nitrogen.
 • Follow soil test based and crop specific fertiliser programs with balanced nutrition schedules
 • Use biofertilisers in the soil to convert the forms of nitrogen to make it most suitable for better crop health.

            Biofertiliser for capsicum

 • Avoid penning sheep or goats or ducks for the lands which vegetables are cultivated.

    Duck flocks in Fields   Penning of sheep herds

                                 +++++++++++++

Senior Agronomist, BigHaat.

 For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                    ******

27 May 2020

Managing the Locust attack

      Locust (Schistocerca gregaria)     Locust Schistocerca gregaria

Locust (Schistocerca gregaria) which is also called the short-horned grasshopper has arrived in some northern states of India and destroying the crops. The attack of the locusts will be in swarms and are not stable at place.

      Locust Schistocerca gregaria swarming   Locust Schistocerca gregaria swarms

The insecticidal sprays application may not help in this situation as they won’t stay at same place for longer times. They are voracious feeders and in no time all the foliage will be consumed and the plants won’t have the surface to be sprayed with any insecticides.

       Defoliation of plant leaves by Locust Schistocerca gregaria

Expecting the locust swarm and application of insecticides which can deter the locust and make all the plants parts turn non palatable for the locust to eat and survive may help to manage.

       Ariel sprays to control Locust Schistocerca gregaria

Ecotin  0.5 ml to 1 mL/L + Karate 2 mL/L aerial spray on the crop as well as on the locusts

            Locust control with insecticides

Note: Spray of the insecticides need to be avoided at domestic areas, vegetable crops and water bodies and atmost care need to be taken during this insecticidal spray to be safe and be free from adverse effects of the insecticide used.

Reports also say the application of biological agent, entamopathogenic fungi Metarrhizium anisoplea on plants and on locust insects may invade and kill them. The fungi Metarrhizium anisoplea works better in night temperatures more than 20 0C and less than 38 0C day temperatures. The fungi once fell on the locust body have more chances of invading the locust and kill.

               Biological control of the locust

Multiplex metarhizium Biopesticide 20-25 gm/ L of water aerial spray may be done on the locusts and on the foliage of any plants or crops.

                               --------------------

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

----------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                    *****end*****

08 May 2020

MANAGING VIRAL INFECTIONS ON GOURD CROPS

                        Viral infections in gourds

Poor nutrient management and attack of sucking pests on gourd crops may lead to viral diseases.

Spray combinations for effective control of sucking pests on Gourd Crops and manage the viral infections

 1. First Spray :

Odis 2 gm/ L + Kavach/Splash 2 gm/L + Magnum Mn 0.5 gm/L + Econeem plus 1% - 1 mL/L

      Managing Sucking pests and mosaic viral disease on Gourd crop

 1. Second Spray after 7 – 8 days

V- bind 2 mL/L +Prime 0.5 gm/L + Magnum Mn   0.5 gm/L + Ahaar 2 mL/L

    Managing Sucking pests and mosaic viral disease on Gourd crops

                              ***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

06 May 2020

               Cows fed with Green grass       Cows fed with Silage

Silage is the forage grass or other materials stored or preserved for cattle and other animals during odd seasons [High summers] where the green grass may be insufficient.

     Silage Process

Preservation happens in anaerobic conditions in the presence of  bacteria which aids in fermentation and improves the nutritive value of the forages or silage. This also improves the storage period.

     Silage process

SB Silage culture may be added @ 100 gm per every 1000 kg of chopped forages for faster and better silage preparation.

 

                          SB SILAGE Culture

 

                                  ***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                               *************

29 April 2020

Weed management in Tomato crop

             Weed growth in Tomato crop   Weed growth in Cherry Tomato crop

Metribuzin [Tata Metri OR Barrier or Sencor] 1 gm/L + Nagastha 0.25 mL/L may be used as weedicide or herbicide to kill common weeds. It can be used as before planting in tomato filed. It can also be sprayed on the grown weeds upto flowering stage of the tomato crop.

   Selective herbicides for Tomato crop

Spraying during flowering stage and after flower stage may have bad effects on both flowers and fruits.

              Weeds in Tomato crop

                                  __________

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

               

                              ***********

Protect mango fruits form Fruit fly damage.

                   BACTROCERA Mango fruit fly attack on fruits

Bactrocera dorsalis and other Bactrocera spp. fruit flies are common invasive insects on mango (Mangifera indica) fruits which can cause the remarkable crop losses by infesting prematured and matured fruits.

       BACTROCERA Mango fruit fly attack on fruits    BACTROCERA Mango fruit fly eggs on Mango fruits

The flies’ implants the eggs in to the prematured fruit, and the larvae or maggots develops in the flesh and fruits will lose the asthecity and marketable value.

The tissues or the pulp where the larvae lives will be soft and there are chances of secondary infections with fungal and bacterial pathogens.

        BACTROCERA Mango fruit fly maggots in fruits   BACTROCERA Mango fruit fly attack on fruits

Managing mango fruit flies

Insecticidal spray for mango fruits to control the fruit fly is not recommended as the toxicity may remain in the fruits and safety period may not be possible. Hence the safest method to manage the fruit flies is killing them with the use of Bactrocera fruit fly lures and traps.

         BACTROCERA Mango fruit fly attack on fruits   BACTROCERA Mango fruit fly attack on fruits

                                       

                                     ***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                      ********************

25 April 2020

Effective control of Brinjal fruit and shoot borer

                  Brinjal shoot and fruit borer infestation

Brinjal fruit and shoot borer (Leucinodes orbonalis) is very important insect of brinjal crop that infests shoot as well as fruits. Brinjal fruit and shoot borer makes holes in shoots as well as in fruits. 

Chemical spray to control

Alanto 2 mL/L OR Solomon 2 mL/L + Ecotin 0.5 mL/L

           Brinjal Shoot and Fruit borer. Chemical control

Pheromone traps may be erected to control the the moths.

Water-trough pheromone traps may be used to mass trap male adult of Brinjal shoot and fruit borer moths with Leucinodes lures. These pheromones traps trap the adult male moths (and not female ones) which reduces the fertilizing the eggs of female moths consequently reduce the carryover of pest.

      Traps for brinjal shoot and fruit borer        Brinjal Shoot and Fruit borer control safely

10-15 traps per acre may be installed for efficient management of brinjal fruit and shoot borer.

                                 ***************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                         **********

20 April 2020

              Red spider mites on Tomato crop     Red spider mites on gourd crops

Red Spider mites are major insects in both organic and inorganic farming systems. Some of natural insecticides may be used to manage the red spider mites on many vegetable crops.

Clearmite 2 mL/L OR VIDI Greenpath 2 mL/L + Ecotin 0.5 mL/L

               Natural control of Red Spider mites

May be sprayed to kill red spider mites on tomato and other crops

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

      ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                   ************

17 April 2020

Management of Yellow fruit disease of Ridge gourd

                  Yellow fruit disease of ridge gourd

Yellowing of the ridge gourd fruits at peach stage has become serious issue for the growers. Spray of fungicides may help in controlling the disease and avoid further spread and losses.

Amistar 1 mL/L or Cabriotop 3 gm/L or Acrobat complete 4 gm/L +  Actara 0.5 gm/L + Econeemplus 1 mL/L

 

 Fruit yellowing of ridge gourd

                               

                                       ***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

*****************************************************************************************

13 April 2020

Mealybugs control in Guava and other crops

              Melay bugs infestation on Guava crop

Guava plants are more vulnerable to mealy bugs. Mealy bug is a sucking pest, both nymphs and adults suck the juice from leaves, flowers, fruits and succulent plant parts. Which results in withering, yellowing of leaves, premature fruit drop, hampering and destroying plant’s growth.

                     Sooty mould due to mealy bugs infestation on Guava crop

Sooty mold is the important indication of the mealy bug infestation on Guava crop.

Following products spray will help reduce the mealybugs.

MEENARK 4-5 mL/L + NAGATSHA 0.25 mL/L

                 Spray for mealy bug control1

Or

TAFGOR 2 mL/L + ACTARA 0.5 gm/L

                Spray for mealy bug control

Or

CELCRON 2 mL/L+ NEEMARK 3 mL/L

                Spray for mealy bug control

Or

ALIKA 0.4 mL/L + NEEMARK 3 mL/L

                 Spray for mealy bug control

Or

SIVANTO PRIME 2 mL/L + ECONEEM 3 mL/L

                 Spray for mealy bug control

And

FURADON 3G or CALDAN 4 G 50 – 100 gms broadcasting under the guava plants or other plants will kill mealy bugs.

                  Soil broadcasting for mealy bug control

                           

                          ***********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

 *********************************************************************************

 

08 April 2020

Killing Diamond back moth[DBM] - Plutella xylostella on Cabbage and Cauliflower

      Diamond back moth - PLUTELLA XYLOSTELLA larvae  Diamond back moth larvae on Cabbage

Cabbage and cauliflowers are vulnerable to the deadly insect Diamond back moth [DBM] Plutella xylostella.

           Diamond back moth larvae on Cauliflower

Larval stage of DBM  caterpillars cause leaf mining (pinholing) and by consuming all the leaf area except the leaf veins. 

Insecticidal sprays that may control the DBM 

DELFIN WG - 1G/L+ NUVAN. 2mL/L

                   Insecticide spray for DBM control

                           OR

KEEFUN 2 mL/L OR CIGNA 2ML/L + NAGASTA 0.25ML/L

          Insecticide spray for DBM controls

                                      **************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                    ***************

04 April 2020

Increase flower in tomato crop

                 Tomato flowers initiation

Spray Multiplex Falcon 1.5 mL/L  OR   Gibrax phytozyme 3 mL/L for better growth of the tomato plants and increased flower initiation.

                           Spray for more flowers initiation in tomato          Spray for more flowers initiation in tomato crop

 ********

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 >>>>>>>>>>>>>>> 

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.                                                                                                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


30 March 2020

              Root rot infection in plants

    Managing Collar/Crown and root rots in crops

Pre - raised plants of crops like tomato, chilli, brinjal and other plants with small sized seeds are planted on the main field. These plants are more prone to soil diseases especially the rot diseases which damages roots as well as collars of the plants. The causal organisms are mainly the fungal pathogens from spp. of Fusarium, Pythium ..etc.,

                      Collar crown rot in plants

 • Regulation of irrigation or moisture during treatment must be taken care, dry conditions are recommended.

                      Collar crown rot2

Prepare the mixture of Krilaxyl power 0.75 gm/L + Bactinash 0.4 gm/L and drench on the collar or crown and allow the mixture also moves towards the root zone to kill the pathogens at the root zone twice at 7 days intervals.

                 Root rotor collar rot or crown rot control

Smear the above items in severely infected plants

_______________************************************___________________

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.                                                                                                          

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

_____________********************************_________________

27 March 2020 

                             Biofertilisers for the crops

Biofertilsers are the microscopic organisms which have the ability to solubilize and mobilize the plant nutrient elements in the soil. They convert non available or non-usable plant nutrients’ forms to plant available or usable forms.

                              Soil enrichment with biofertilisers

Agrinos Ignite contains the Biofertilisers’ microorganisms which helps in fixing Nitrogen, Solubilizing & mobilising Phosphorous and mobilising Potassium nutrients in the soil and make them easily available to the plant roots to absorb.

500 mL to 1 liter per acre in drip irrigation system OR 100 mL for every ton of Farm yard Manure or Compost which will be added to soil.

                                        Agrinos Ignite Biofertiliser mix consortium for enriching the soil

 

_____________________*************************___________________

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

 

 

 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

21 March 2020

Problem of Whiteflies[Bemisia tabaci]   on Bhendi [Abelmoschus esculentus]

                 Whiteflies attack on Bhendi Crop

Whiteflies [Bemisia tabaci]  are one of the major pests of bhendi, which can cause 50% crop loss. They can seriously injure plants by sucking juices, which makes leaves to turn yellow, shrivel and drop premature. White flies are vectors which spread yellow vein mosaic virus which is major disease of bhendi crop.

To control or manage whiteflies following insecticides may be sprayed

 MOVENTO ENERGY 2ML/L OR MEOTHRIN 2ML/L, OR PEGASUS 1.5 TO 2G/L, OR SEFINA 2ML/L,OR CHESS WG 1.5G/L

         Insecticides to for Bhendi Whiteflies management.jpg

__________________*****************************_________________

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                     *****************             

11 March 2020

Spray liquid pH, an important factor for effective insect control

The pH of the spray solution which insecticides is used to control any insects must be 7.5 for the effective control of insects on plants. To regulate the pH of the spray solution, multiplex equinox may be used.

                   pH balancing of spray solution

______________****************************_____________

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

                                   *************************                

02 March 2020

Biological Control of Brinjal root grubs or Chafer [OXYCETONIA VERSICOLOR]

Chafer [OXYCETONIA VERSICOLOR] insect grubs will reduce the brinjal [SOLANUM MELONGENA L] yield and even can kill the plants.

           Ash weevil grub damage in Brinjal crop

Entomopathogenic nematodes [HETERORHABDITIS INDICA] , Multiplex Soldier  may be drenched in to the soil at the brinjal roots which can kill the chafer grubs. These nematodes will enter into the chafers and feed on internal organs without creating any hazardous to plants as well as to soil and environment. These are totally safe to use and can be used in organic crop production systems.

                                     Bilogical control of Ash weevil grubs on brinjal roots Entamaopathogenic nematodes

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

26 February 2020

Managing Damping off disease of transplanted seedlings

          Damping off disease of transplants

During germination time the plants may be infected by Damping off disease with root and collar rot.

For damping off disease the drenching of fungicides will be required.

Krilaxyl Power 0.75 gm/L + Multiplex Biojodi  10 gm/L about 50 to 100 ml per plant on the stem

           Managing damping off of transplants

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

17 February 2020

Prevent and manage the dangerous leaf miner/Pinworm TUTA ABSOLUTA on Tomato

             Tuta Absoluta on tomato leaves and plant

For effective control TUTA ABSOLUTA leaf miners/Pinworms all the stages of insect need to consider.

             Tuta Absoluta on tomato fruits

Egg stage and larval stage insects can be killed by use of Ovicidal insecticides like neem oil Ekalux 2 mL/L + [Econeem plus 1 % - 1 mL/L OR Neemark 1 % 1 mL/L] and translaminar mode of action insecticides like Abacin 1 mL/L. This spray also controls the adult flies.

                  Controlling the TUTA ABSOLUTA eggs

Dupont Benevia 200 mL per acre spray at 20 to 25 days of crop stage will control the leaf miner infestation.

                          Prevention and control of TUTA ABSOLUTA on Tomato crop

Fumigants and systemic insecticides can be sprayed [Predator 3 mL/L OR Durmet] 3 mL/L or soil application with Cartap Hydrochloride 4 % [Caldan] 5 kg per acre will kill the pupa.

                Killing Tuta absoluta pupa in the soil    Killing Tuta absoluta pupa in soil  Killing Tuta absoluta by soil treatment with soil fumigation

The combination of the Lambdacyhalothrin [Karate] 2 mL/L + Neem oil [Econeem plus 1 % - 1 mL/L OR Neemark 1 % 1 mL/L] will control the TUTA ABSOLATA adults.

                       Killing Tuta absoluta adults on tomato crops

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

 

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

06 February 2020

Powdery mildew disease management in Gourd crops

        Powdery mildew in gourd crops

Powdery mildew in Gourds caused by PODOSPHAERA XANTHII causes major damage in all gourds including watermelon, muskmelon, bitter gourd, ridge gourd and other gourd crops.

         Powdery mildew in gourds

Effective fungicides only can control the powdery mildew effectively in gourd crops.

Luna Experience 1 mL/L + Magnum Mn 0.5 gm/L + Econeem plus 1 mL/L

  Powdery mildew control in Gourds

After a week

Flick Super 3 gm/L OR Ergon 2 mL/L + Econeem plus 1 mL/L

   Powdery mildew control in Gourd crops

              *****************************

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.                                                                                                            

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

          ************************************

21 Jan 2020

Benevia – a novel insecticide for TUTA ABSOLUTA control

                        Leaf miners in Crops

Benevia – CYANTRANILIPROLE technical has broad spectrum effect on leaf eating and leaf mining insects. Benevia  can be sprayed on crops for the management of leaf miners. Benevia can also manage leaf feeding caterpillars.

                      Leaf miners an d caterpillars on tomato

Benevia has to be sprayed in 18- 20 days after transplanting or 30 – 40 days after sowing along with Econeem plus 1% - 1mL/ L.

               Leaf miners control in the crops with benevia

---------------------------------****************------------------------------

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

K SANJEEVA REDDY
Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

----------------------------*******************************************----------------------

17 Jan 2020 

Chilli fruit rot and dieback is a fungal infection caused by COLLETOTRICHUM CAPSICI. This disease is more severe and observed at the flowering stage of chilli growth. 

          Fruit rot in Chilli

Flowers start drying up with shriveled stalks and end up in profuse shedding. The fruits outer skin shows the soft rottening initially and the spots turns black reducing the quality of the fruits.

Spray with

Neel Cu  0.5 gm/L + Plantomycin 0.5 gm/L

                          Fruit rot control in chilli

For biological control, Multiplex Biojodi 10 gm/L may be used.

                                    Fruit rot control in chilli with biological agents

---------------------------------***********************-------------------------------

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

 K SANJEEVA REDDY,

Senior Agronomist, BigHaat.

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.