டூட்டா அப்சோலுடா ( இலைச் ஊசித்துளைப்பான் ) எதிர்த்துப் போரிடுவது மற்றும் தக்காளி பயிரில் இருக்கும் ஊடுருவும்பூச்சு:

அறிந்து கொள்வோம் :

டூட்டா அப்சோலுடா ( இலைச் ஊசித்துளைப்பான் ) எதிர்த்துப் போரிடுவது மற்றும் தக்காளி பயிரில் இருக்கும் ஊடுருவும்பூச்சு:

 டூட்டா அப்சோலுடா (ஊசித்துளைப்பான் ) தமிழ்நாட்டில் வேளாண் பூச்சி தாக்குதலில் பொதுவாக காணப்படும் பூச்சியாகும். டூட்டா அப்சோலுடா அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் அனைத்து நிலைகளிலும் மிகவும் சேதப்படுத்தும் தன்மையுடன் தீவிர பூச்சியாக மாறியுள்ளது. டூட்டா அப்சோலுடா அதன் அனைத்து வீழ்ச்சி நிலைகளிலும் மிகவும் சேதம் செய்யக்கூடிய பூச்சியாகும் . டூட்டா அப்சோலுடா பூச்சியின் தாக்குதலால் பயிர் இழப்பு 60 முதல் 100% வரை அதிகமாக உள்ளது.

                         

இப்பூச்சியை கனாரியது என்பதால் இதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமானது . இப்பூச்சியை வாழ்நாள் முழுவதும் தவிர்க்கவும் நிர்வகிக்கவும் IPM நடை முறைகளை பின்பற்றலாம்.

                            

ஓம்பு பயிர்கள் (Host plants ): தக்காளி (முக்கிய ஓம்புபயிர் ), உருளைக்கிழங்கு, பிரிஞ்சி, பீன்ஸ், புகையிலை, மிளகுத்தூள்.

   

தக்காளி பழத்தில் ஊசிப்புழு          உருளைக்கிழங்கில் ஊசிப்புழு

                               

                       கத்திரிக்காயில்  ஊசிப்புழு                                                                                                                                 

முட்டை: இளம் உயிரி  வெள்ளை முதல் மஞ்சள் மற்றும் நீள்வட்டம் (oval ) அல்லது உருளை வடிவத்தில், தோராயமாக 0.35 மிமீ நீளம் கொண்டது. பொதுவாக இலை, மொட்டு, தண்டுகள் மற்றும் வளரும் பழங்களின் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் . முட்டை நிலையின் காலம் 7 ​​நாட்கள் நீடிக்கும்.                                                            

                                                                                                                                                      

கூட்டுப்புழு (pupa): காலம்: 5 நாட்கள்

கூட்டுப்புழு (pupa) 6 மிமீ நீளமுள்ள பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும், இலை, மண் , அல்லது  எப்போதாவது பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் தண்டுகளில் காணப்படும். இளம் உயிரி பட்டு நூல்களால் மண்ணில் விழுந்து கூடுகட்ட ஆரம்பிக்கும்.

       

 பருவ வளர்ச்சி காலம்: பெண் கூட்டுப்புழு - 10-15 நாட்கள் வாழும்  மற்றும் ஆண் கூட்டுப்புழு 6-7 நாட்கள் வாழும்.முதிர்ந்த அந்துப்பூச்சிகள் (moth) பழுப்பு அல்லது வெள்ளி நிறத்தில் இறக்கைகளில் கருப்பு புள்ளிகளுடன்  இருக்கும். மிக முக்கியமான அடையாளமாக ஃபிலிஃபார்ம் (மணி போன்ற அமைப்பு) மற்றும் உணர் கொம்புகள்  (Antenna) இருக்கும் . பருவம் அடைந்த பூச்சிகள்  பகல் நேரத்தில் இலைகளுக்கு இடையே ஒளிந்து கொள்ளும் .

             

டூட்டா அப்சோலுடாவின்  வெவ்வேறு வெப்பநிலை வாழ்க்கைச் சுழற்சி காலம்:

  1. 14 டிகிரி செல்சியஸில் தோராயமாக 76 நாட்கள் எடுக்கும்.
  2. 20 டிகிரி செல்சியஸில் தோராயமாக 24 நாட்கள் எடுக்கும்.
  3. 27 டிகிரி செல்சியஸில் தோராயமாக 24 நாட்கள் எடுக்கும்.

 

                            

தாக்குதலின் அறிகுறி:

தக்காளியில், நுனி மொட்டு, இலை,தண்டு, பூக்கள் மற்றும் பழங்களில்  தொற்று ஏற்படும் , அதில் கருப்பு நிறத்தில் (நுண்ணிய தூள்) தெரியும்.

இலைகளில் மீது:

              

 இளம் உயிரி (larva) பெரிய கூட்டணிகளை உருவாக்கும், இலைகளை வெட்டி, பழங்களைச் சுற்றி துளைகளை ஏற்படுத்தும். முட்டை பொரித்த பிறகு, இளம் உயிரி உடனடியாக தாவர திசுக்களில் ஊடுருவி, இலை அடுக்குகளுக்கு இடையே உள்ள திசுக்களை உண்ணத் தொடங்கும்.

                  

 உணவு  கிடைக்கும் வரை இளம் உயிரி (larva)  ஊடுவளர்ச்சி (Diapause ) நுழைவதில் சாத்தியமில்லை. இந்த கடுமையான நோய் தொற்று ஒளிச்சேர்க்கை (photosynthesis) செயல்பாடுகளை குறைக்க வழிவகுக்கும்.

பழங்கள் மீது:

                          

அசாதாரண பழ வடிவம் மற்றும் இளம் உயிரி  வெளியேறிய தடம், மற்றும் பழத்திற்குள் நுழைந்த இடம் அடையாளங்களாக காணப்படும் . நோயுற்ற தக்காளியில் ஏற்படும் துளைகள் மற்றும் உலர்ந்த ஃபிராஸ் (தாவரத்தை உண்ணும் பூச்சிகள் தாவர பாகங்களை ஜீரணித்த பிறகு கழிவுகளாக செல்லும் நுண்ணிய தூள் பொருள்)   இளம் உயிரிகள் , கூட்டுப்புழு  மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம்.

                 

பழத்தில் தாக்குதல் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள்:  பெரும்பாலும் அறிகுறிகள் புள்ளி வட்டம் (calyx) (பழத்தின் மேல் இருக்கும் உறுப்பு போன்றது ) கீழ் காணப்படும் டூட்டா அப்சோலுடாவின் இனப்பெருக்கத் திறன் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். அதற்கு உகந்த சூழ்நிலையில் வருடத்திற்கு 10-12 தலைமுறைகளை உருவாக்கும் .

மேலாண்மை :

கட்டுப்பாட்டு முறைகள்:

  1. டூட்டா அப்சோலுடா மேலாண்மையில் சோலனேசியஸ் (solanaceous) அல்லாத சிலுவை (cruciferous) பயிர்களுடன் பயிர் சுழற்சி செய்யலாம் .
  2. முறையான உழவு, போதிய நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பயிருக்கு உரமிடுதல் ஆகியவையும் டூட்டா அப்சோலுடாவை குறைக்க உதவும்.
  3. இலைக்குள் இருக்கும் கம்பளிப்பூச்சி சிறிதாகி, முட்டையிடும் வயது வந்து அது பூச்சியாக மாறுவதற்கு முன்பு, பாதிக்கப்பட்ட இலைகளை அகற்ற வேண்டும்

                                 

            

  1. பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை அகற்றுதல் மற்றும் அறுவடைக்கு பிந்தைய இருக்கும் சிதைந்த பயிர்கள் மற்றும் பழங்களை முழுவதுமாக அகற்றுவது அதன் வாழ்க்கை சுழற்சியை குறைக்கும்
  2. பயிர்கள் வளரும் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள காட்டு சோலனேசியஸ் ஓம்பு பயிர்களை ( wild solanaceous host plant) அகற்றுவதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் இவை பூச்சியின் அனைத்து நிலைகளிலும் செயல்பட்டு, வளரும் பயிரை மீண்டும் தாக்கும்.

         

இயந்திர மேலாண்மை:

கண்டறிதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல்:

  pheromone traps[ Water traps]   [நீர்ப் பொறிகள்]  பயன்படுத்துவது   டூட்டா அப்சோலுடாவின் இருப்பை கண்டறிய நம்பகரமான நடைமுறையாகும். pheromone traps  பூச்சியைக் கண்டறிவதற்கு மட்டுமல்லாமல், அதன் வாழ்க்கைச் சுழற்சியைத் தொந்தரவு செய்வதன் மூலம் பூச்சிகளின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவியாக இருக்கும்.

                             

ஒரு பல்பு(bulb) /150 மீ2 + 1 pheromone trap /300 மீ2 ஒளிப் பொறியாக ஒளிரும் விளக்கைப் பயன்படுத்துவது டுட்டா அப்சொலூட்டாவை நிர்வகிப்பதில்  பயனுள்ளதாக இருக்கும்

                                        .

இரசாயன கட்டுப்பாடு:

முட்டை நிலை மற்றும் இளம் உயிரி  நிலை பூச்சிகளை வேப்ப எண்ணெய்  Ekalux2 mL/L + Econeem பிளஸ் 5 % -5 mL/L போன்ற ஓவிசிடல் (ovicidal ) பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் Abacin 1 mL/L போன்ற டிரான்ஸ்லேமினார் (translaminar) செயல்பாட்டு பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தி அழிக்கலாம். இதை  தெளித்து வருவதன் மூலம் முதிர்ந்த  ஈக்களையும் கட்டுப்படுத்தலாம் .

Dupont Benevia 200 mL  பயிர்கள் 20 முதல் 25 நாட்கள் உள்ள நிலையில் இதை  தெளித்தால் டூட்டா மற்றும் இலை துளைப்பானை கட்டுப்படுத்தலாம் .

                  

புகைதருபொருள் (fumigants) மற்றும் முறையான பூச்சிக்கொல்லிகள்  [Predator3 mL/L OR Durmet] 3 mL/L  அல்லது  Cartap Hydrochloride 4 % [Caldan]  ஒரு ஏக்கருக்கு 5 கிலோ அளவு தெளிக்கலாம்.

                       

 Lambdacyhalothrin [Karate]2 mL/L + Neem oil [Econeem plus 5 %] - 0.5 mL/L இந்த கலவையானது டூட்டா அப்சோலுடாவை கட்டுப்படுத்தும்.

                         

   

Created By: 

Priya.R

SME(intern)

BigHaat Agro PVT

*****************

Image courtesy: Google

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

For more information kindly call on 8050797979 or give missed call on 180030002434 during office hours 10 AM to 5 PM

---------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.

 

                                             

 


Leave a comment

यह साइट reCAPTCHA और Google गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें द्वारा सुरक्षित है.


Explore more

Share this