వంకాయ పంటలో ఎరువుల యాజమాన్యం [డ్రిప్ పద్దతిలో]

వంకాయ పంటలో ఎరువుల యాజమాన్యం(డ్రిప్ పద్దతిలో)

షెడ్యూల్ వివరాలు

స్సిఫార్సు చేయబడిన ఎరువులు

మోతాదు (ఒక ఎకరాకు)

ఎరువులు వెయ్యాల్సిన వ్యవధి (రోజులలో)

1 (మొక్కలు నాటే సమయంలో)

డి. ఏ. పి

75 Kg

0

ఎకోహ్యూమ్ గుళికలు

10 Kg

 

ప్పోటాష్

50 Kg

 

సృష్టి

10 Kg

 

మెగ్నీషియం సల్ఫేటు

50 Kg

 

2

12:61:0

2 Kg

5

హ్యూమిక్ యాసిడ్       [Humesol]

1L

3

12:61:0

2 Kg

10

సూక్ష్మ పోషకాలు

500 g

4

13:00:45

3 Kg

17

బోరాన్ -20

250 gm

5

13:00:45

4 Kg

25

మెగ్నీషియం సల్ఫేటు

3 Kg

6

కాల్షియం నైట్రేట్

4 Kg

32

ఆహార్

2 L

7

నాల్పాక్

2 L

40

హ్యూమిక్ యాసిడ్       [Humesol]

1 L

8

00:52:34

5 Kg

46

బోరాన్ -20

250 gm

9

13:0:45

5 Kg

52

అమ్మోనియం సల్ఫేటు

5 Kg

10

19:19:19

5 Kg

58

మాగ్నమ్ Mn

250g

11

కాల్షియం నైట్రేట్

7 Kg

65

ఆహార్

2 L

12

00:00:50

6 Kg

71

13

00:52:34

5 Kg

78

బోరాన్ -20

500g

14

కాల్షియం నైట్రేట్

10 Kg

85

15

19:19:19

5 Kg

91

రాశి (ట్రైకొంటినల్)

1lt

16

19:19:19

5 Kg

100

సూక్ష్మ పోషకాలు

1 Kg

17

13:0:45

7.5 Kg

107

అమ్మోనియం సల్ఫేటు

5 Kg

18

కాల్షియం నైట్రేట్

10 Kg

113

19

19:19:19

7.5 Kg

120

జిబ్రాక్స్

1.5 L

20

00:52:34

7.5 Kg

130

బోరాన్ -20

500 gm

21

00:00:50

7.5 Kg

137

సూక్ష్మ పోషకాలు

500 gm

22

కాల్షియం నైట్రేట్

10 Kg

143

23

19:19:19

5 Kg

150 if required

జింక్

500 gm

24

13:00:45

8 Kg

160 if required

రాశి (ట్రైకొంటినల్)

1lt

 

పైన షిఫారస్సు చేసిన కృషి పదార్థాలు కొనుగోలు చేయాడానికి మా వెబ్సైటు www.bighaat.com లింకు క్లిక్ చెయ్యండి

-------------------------------------**************-------------------------

K SANJEEVA REDDY,

LEAD Agronomist, BigHaat.

 ----------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer: The performance of the product (s) is subject to usage as per manufacturer guidelines. Read enclosed leaflet of the product(s) carefully before use. The use of this product(s)/ information is at the discretion of user.


Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Explore more

Share this